Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
241 Bộ - B2017-MDA-13ĐT
Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực Đông Bắc Bể Sông Hồng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/06/2019
Quá hạn
Lê Ngọc ánh<lnanh>Bùi Thị Ngân<btngan>,Phạm Văn Tuấn<pvtuan>,Phan Thiên Hương<pthuong01>,Hoàng Văn Long<hvlong>,Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
242 Cơ sở - 17-19
Nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng lưu huỳnh trong tinh quặng sắt nhà máy tuyển đồng Sin Quyền - Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Quá hạn
Vũ Thị Chinh<vtchinh>nhuthikimdung,levietha,tranvanduoc,phungtienthuat
243 Cơ sở - T17-20
Ứng dụng thuật toán K nearest neighbors (KNN) nhằm nâng cao độ chính xác phân loại các bề mặt không thấm khu vực nông thôn từ ảnh vệ tinh Landsat OLI
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/12/2017
Quá hạn
Lê Thị Thu Hà<lttha>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Phạm Thị Làn<ptlan>
244 Cơ sở - T17-21
Nghiên cứu phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực bằng tàu trên Biển Đông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Quá hạn
Nguyễn Văn Lâm<nvlam>Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Kim Thị Thu Hương<ktthuong>,Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>
Tải tệp đính kèm
245 Cơ sở - T17-12
Ứng dụng kết hợp mô hình AHP và DPSIR đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản đến môi trường khu vực huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/12/2017
Quá hạn
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
246 Cơ sở - T17-19
Nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng lưu huỳnh trong quặng tinh sắt nhà máy tuyển đồng - Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Quá hạn
vũ thị chinhnhữ thị kim dung
247 Cơ sở - T16-12
Hoàn thiện phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Quá hạn
Lê Thị Thu Hường<ltthuong>Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>,Trần Văn Hợp,Nguyễn Văn Lượt
248 Cơ sở - T17-17
Nghiên cứu nâng cao chất lượng tinh quặng graphit vùng Yên Thái - Yên Bái bằng quá trình hòa tách
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Quá hạn
Phạm Thị Nhung<ptnhung>Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>
Tải tệp đính kèm
249 Bộ - B2016 - MDA - 08ĐT
Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển một số khoáng sản phi kim độ hạt thô tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 21/12/2016 đến 21/12/2017
Quá hạn
nguyễn hoàng sơnnhữ thị kim dung
250 Nhà nước - VT-UD.04/16-20
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát hiện và đánh giá hình thái bố trí cơ sở, trận địa quân sự
Thời gian thực hiện từ 01/12/2016 đến 01/01/2020
Quá hạn
Đào Khánh HoàiTrần Xuân Trường<txtruong>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Lê Đại Ngọc,Tóng Thị Hạnh,Phạm Xuân Hoàn,Nguyễn Lâm Tới, Lê Vũ Hồng Hải,Vũ Văn Trường,Nguyễn Sách Thành,Mai Đình sinh,Thiệu Hoàng Thanh
Tải tệp đính kèm