Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
11 Cấp Cơ sở - T20-24
Nghiên cứu tích hợp phân tích phổ và thuộc tính địa chấn tìm kiếm các bẫy dầu khí phi cấu tạo trong trầm tích Miocen dưới khu vực Đông Bắc mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Bùi Thị Ngân<btngan>
12 Cấp Cơ sở - T20-37
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội nghị và đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên tại trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 16/06/2021
Đang thực hiện
Đinh Hải Nam<dhnam01>Phùng Minh Sơn<pmson>,Phạm Đức Nghiệp,Nguyễn Thị Hà
Tải tệp đính kèm
13 Cấp Cơ sở - T20-10
Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Văn Đông,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>
Tải tệp đính kèm
14 Cấp Cơ sở - T20-13
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TRỤ THAN BẢO VỆ ĐẢM BẢO KHAI THÁC AN TOÀN VÀ TẬN THU TÀI NGUYÊN CHO VỈA L7 CÁNH TÂY CẠNH RÌA MOONG LỘ THIÊN 790 – CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Đức Hưng<pdhung>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Đào Văn Chi<dvchi>,Đỗ Anh Sơn<dason>
15 Cấp Cơ sở - T20-12
Nghiên cứu quy luật phân bố áp lực và khả năng chịu tải của vì chống cơ khí hóa có kết cấu hạ trần thu hồi than nóc trong khai thác vỉa than dày, dốc thoải khi xuống sâu vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
16 Cấp Cơ sở - T20-36
Giải pháp phát triển du lịch khám phá địa chất gắn trải nghiệm du lịch văn hóa ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 07/07/2021
Đang thực hiện
Đào Thị Tuyết<dttuyet>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Thi Phương<ntphuong>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>,Nguyễn Thu Hương<nthuong01>
17 Cấp Cơ sở - T20-16
Nghiên cứu xây dựng mô hình toán lập kế hoạch khai thác cdaif hạn cho các mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Trần Đình Bão<tdbao>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Đình An<ndan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Vũ Văn Thanh
18 Cấp Cơ sở - T20-20
Xây dựng bản đồ sinh khối và ước tính trữ lượng carbon trong nông nghiệp sử dụng ảnh Sentinel và các mô hình phân tích dữ liệu lớn (big data). Lấy ví dụ tại khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 01/05/2021
Đang thực hiện
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
19 Cấp Cơ sở - T20-09
Nghiên cứu giải thuật SfM phục vụ xử lý dữ liệu ảnh UAV trong thành lập mô hình địa hình 3D
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
20 Cấp Cơ sở - T20-17
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 30/05/2021
Đang thực hiện
Tăng Văn Lâm<tvlam>Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Bùi Văn Đức<bvduc>
Tải tệp đính kèm