Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
11 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-21
Nghiên cứu các chỉ số địa mạo dòng chảy trích xuất từ ảnh ALOS DEM nhằm xác định các bằng chứng về kiến tạo hoạt động khu vực Mường Tè
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 01/12/2023
Đang thực hiện
Vũ Anh Đạo<vadao>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>
12 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023-MDA-07
Nghiên cứu gia cường nền móng công trình Lịch sử - Văn hóa trong đô thị cổ bằng cọc đường kính nhỏ (micropile) sử dụng vật liệu cát nhân tạo
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>Lê Huy Việt<lhviet>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Trần Văn Tiến, Đào Phúc Lâm,nthtran,Bùi Văn Đức<bvduc>
13 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23.08
Nghiên cứu tính toán, thiết kế tang cắt của máy khấu dùng trong lò chợ cơ giới hóa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Văn Tiến<pvtien>Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
14 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-01
Ứng dụng kiến trúc mạng nơ-ron học sâu U-NET phát hiện vùng ngập lụt trên dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Trần Trường Giang<ttgiang>Trần Mai Hương<tmhuong>,Trần Thị Hòa<tthoa>
Tải tệp đính kèm
15 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023.MDA.09
Nghiên cứu mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với ngành công nghiệp khai thác than ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Lê Đình Chiều<ldchieu>Đồng Thị Bích<dtbich>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Lê Minh Thống<lmthong>,Nguyễn Thị Hường<nthuong>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>,Lê Văn Chiến<lvchien>,Vũ Trọng Thắng,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
16 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-34
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tuyển nhằm thu hồi quặng tinh sắt từ bãi thải của xưởng tuyển quặng sắt Kíp Tước - Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 25/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhung<ptnhung>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>,Phạm Thanh Hải<pthai>
17 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-22
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác các di sản địa chất tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Đỗ Mạnh An<dman>Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Phan Viết Sơn<pvson>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
Tải tệp đính kèm
18 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-40
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin giá đất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Xuân Miễn<txmien>Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
Tải tệp đính kèm
19 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-38
Nghiên cứu mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng bằng công nghệ Địa không gian, thử nghiệm cho khu vực phía Tây tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/06/2024
Đang thực hiện
Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Văn Trung
Tải tệp đính kèm
20 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23.-23
Nghiên cứu tiềm năng của các di sản địa chất khu vực Tràng An- Ninh Bình phục vụ cho phát triển du lịch địa chất của vùng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Phan Văn Bình<pvbinh>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
Tải tệp đính kèm