Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
11 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-28
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA MICROPLASTIC (HẠT VI NHỰA) ĐỐI VỚI CÁ NGỰA VẰN DANIO RERIO
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Đỗ Thị Hải<dthai>,Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Phạm Thị Thanh Hải
12 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-34
Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano silica đến tính chất cơ học và vi cấu trúc của bê tông cường độ cao cốt sợi thép
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Đặng Văn Phi<dvphi>Tăng Văn Lâm<tvlam>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Lê Huy Việt<lhviet>
13 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - BIG projekt A2024-01
Uppgradering av finjord genom stabilisering, med fokus på sulfidjord och alternativa bindemedel
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 01/10/2028
Đang thực hiện
Christian MauriceĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Jan Laue
14 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-13
Ứng dụng học máy trong minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, áp dụng với mỏ X, bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
15 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-09
Ứng dụng phương pháp mô phỏng số để kiểm soát tổn thất của quạt hướng trục
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Đặng Vũ Đinh<dvdinh>Phạm Văn Tiến<pvtien>
16 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-25
Tích hợp các phương pháp phân tích đa chỉ tiêu TOPSIS và AHP đánh giá tính hợp lý của các loại hình sử dụng đất dốc tại một số khu vực đất dốc các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 25/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Nguyễn Thị Hòa<nthoa>
17 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-23
Nghiên cứu, đánh giá sức chịu tải môi trường của sông Phó Đáy và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/12/2024
Đang thực hiện
Đỗ Thị Hải<dthai>Trần Anh Quân<taquan>,Đỗ Cao Cường<dccuong>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>
Tải tệp đính kèm
18 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-12
Nghiên cứu xác định các đứt gãy địa chất và đới dập vỡ nằm dưới lớp phủ bằng phương pháp Địa chấn khúc xạ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm
19 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-32
Nghiên cứu xác định nội lực trong vỏ hầm tuyến hầm metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn thi công
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Đặng Quang Huy<dqhuy>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>
20 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-02
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron hồi quy LSTM (Long Short Term Memory) kết hợp mô hình USLE trong dự đoán tiềm năng xói mòn đất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Trần Thị Hòa<tthoa>Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm