Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
11 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-09
Nghiên cứu phát triển phương pháp tính toán kết cấu chống của đường hầm metro chịu tải trọng động đất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Chí Thành<ncthanh> Đặng Trung Thành, Đặng Văn Kiên, Đỗ Ngọc Thái, Đào Viết Đoàn, Trần Tuấn Minh, Phạm Văn Vĩ, Nguyễn Tài Tiến, Ngọ Thị Thu Trang,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
12 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-12
Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo trữ lượng, đánh giá cơ chế suy thoái và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững nước ngầm mạch lộ khu vực Gia Lai - Kontum
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nhữ Việt Hà<nvha02>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Kiều Duy Thông<kdthong>,Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Trần Xuân Lộc,Trần Vũ Long<tvlong>
13 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-11
Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng chất kết dính không xi măng dùng trong xây dựng công trình chịu tác động ăn mòn của nước biển
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Tăng Văn Lâm<tvlam>Bùi Văn Đức<bvduc>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Đặng Quang Huy<dqhuy>,Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Tài Năng Lượng,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
14 Đề tài cấp Quốc gia - 196/QĐ-BCT
Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Triệu Hùng Trường<thtruong>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Ngô Hữu Hải, và nnk,Trẫn Vũ Tùng
15 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-08
Nghiên cứu đánh giá mức độ biến động cảnh quan môi trường và tai biến tự nhiên, hướng tới mục tiêu quản lý bền vững di sản địa chất khu vực Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 12/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Quốc Phi<nqphi>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,nguyễn quang minh,vũ thị phương ,Nguyễn Văn Bình<nvbinh02>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
16 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-39
Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp thăm dò điện nghiên cứu mức độ mục rỗng của thân cây tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Kiều Duy Thông<kdthong>Nguyễn Thị Thu Hằng ,Vũ Hồng Dương ,Nguyễn Thu Thủy
17 Đề tài cấp cơ sở - T21-21
Nghiên cứu kết hợp công nghệ địa không gian và thuật toán tối ưu trong phân vùng phát sinh nguy cơ bệnh sốt rét
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Danh Đức<ndduc>Nguyễn Văn Lợi<nvloi>,Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Trần Thị Tuyết Vinh<tttvinh>,Dương Anh Quân<daquan>
18 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-22
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác than đến biến động bãi triều vùng Hạ Long-Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Phạm Thị Làn<ptlan>Lê Thị Thu Hà<lttha>,Hoàng Anh Tuấn<hatuan>
Tải tệp đính kèm
19 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-06
Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định độ sâu đáy biển từ số liệu dị thường trọng lực trên khu vực Biển Đông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Đinh Xuân Mạnh,Nguyễn Thành Lê
Tải tệp đính kèm
20 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-13
Nghiên cứu xây dựng các mô hình Deep Learning mới sử dụng dữ liệu viễn thám và địa tin học phục vụ phát hiện và dự báo nguy cơ cháy rừng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/12/2022
Đang thực hiện
Trần Xuân Trường<txtruong>Trần Vân Anh<tvanh>,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,ngtr,Phùng Văn Khoa,Cao Thị Diễm Hằng,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>
Tải tệp đính kèm