Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
131 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21- 22
Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp thăm dò điện nghiên cứu mức độ mục rỗng của thân cây tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Kiều Duy Thông<kdthong>Nguyễn Thị Thu Hằng ,Nguyễn Thu Thủy ,Vũ Hồng Dương<vhduong>
132 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-03
Nghiên cứu quy trình công nghệ tái chế chai nhựa thải để chế tạo vật liệu mới có khả năng cách nhiệt, hấp phụ-quang xúc tác để xử lý môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/12/2022
Quá hạn
Phạm Xuân Núi<pxnui>Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Lê Thị Duyên<ltduyen>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyễn Thị Hoa,Phạm Trung Kiên<ptkien>
133 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-07
Nghiên cứu công nghệ thu hồi apatit trong bãi thải các nhà máy tuyển apatit Lào Cai bằng sơ đồ kết hợp tuyển nổi cơ giới truyền thống và tuyển nổi cột
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Quá hạn
Trần Văn Được<tvduoc>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Lê Việt Hà<lvha>
134 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-05
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite CuO/Au làm đế Raman tăng cường bề mặt với độ nhạy cao
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Quá hạn
Trần Thị Hà<ttha01>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Hậu<nthau>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
135 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-02
Nghiên cứu mô hình Deep Learning và Ensemble trong thành lập bản đồ cảnh báo lũ quét và ngập lụt, áp dụng cho khu vực Tỉnh Quảng Ngãi.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 01/06/2022
Quá hạn
Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>,Ngô Hùng Long<nhlong>,Nguyễn quang khánh
136 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2021-MDA-13
Nghiên cứu xây dựng các mô hình Deep Learning mới sử dụng dữ liệu viễn thám và địa tin học phục vụ phát hiện và dự báo nguy cơ cháy rừng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/12/2022
Quá hạn
Trần Xuân Trường<txtruong>Trần Vân Anh<tvanh>,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Phùng Văn Khoa,Cao Thị Diễm Hằng,Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>
Tải tệp đính kèm
137 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-24
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) nhằm xác định chế độ khai thác hợp lý giúp giảm thiểu lượng nước xâm nhập vào giếng tại mỏ Sông Đốc
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Doãn Thị Trâm<dttram>Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trần Anh Quân<pvep>,Nguyễn Khắc Long<nklong>
138 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-01
Nghiên cứu kết hợp mạng học sâu và kỹ thuật xấp xỉ tối ưu ma trận hạng thấp giải quyết bài toán phân tách đồng thời nguồn âm thanh và hình ảnh từ dữ liệu đa phương tiện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Quá hạn
Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>Nguyễn Thu Hằng<nthang01>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Nguyễn Thế Bình<ntbinh02>
139 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-25
Nghiên cứu xác định tốc độ cơ học khi khoan bằng chòong PDC trong địa tầng Mioxen mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Nguyễn Tiến Hùng<nthung>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Doãn Thị Trâm<dttram>
140 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.01-2020.13
Bản chất mối quan hệ giữa đá peridotit manti và các đá vỏ đại dương trong tổ hợp ophiolit đới khâu Sông Mã: Ý nghĩa của chúng trong nghiên cứu tiến hóa magma - kiến tạo khu vực
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Khắc Du<nkdu>Khương Thế Hùng<kthung>,Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Đỗ Mạnh An<dman>,Tomoaki Morishita,Bùi Vinh Hậu<bvhau>
Tải tệp đính kèm