Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
121 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - NV.2924/21
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại các mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 21/12/2022
Quá hạn
Trần Viết Linh<tvlinh>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Trần Thị Trâm<tttram>,Nguyễn Văn Tuệ<nvtue>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Chu Mạnh Cường<cmcuong>,Trần Đức Huân<tdhuan>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
Tải tệp đính kèm
122 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - DHQG2021/2023
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và dự báo phát tán khí phóng xạ tại các khu vực mỏ chứa chất phóng xạ, áp dụng thử nghiệm ở mỏ đồng Sin Quyền
Thời gian thực hiện từ 01/03/2021 đến 01/03/2023
Quá hạn
Nguyễn Tài TuệDương Văn Hào<dvhao>,Đặng Văn Quy,Lưu Việt Dũng,Nguyễn Danh Khoa, Nguyễn Thúy Phương
Tải tệp đính kèm
123 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-26.26
Nghiên cứu giải pháp gọi dòng phục hồi khai thác các giếng Mỏ Pearl trang bị ống khai thác kép lô 01&02 bằng khí Ni tơ
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Lê Quang Duyến<lqduyen>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Lê Đắc Hóa;Nguyễn Đức Chính
124 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-38
Nghiên cCru rng dung phương pháp Georada xác djnh thông số đất phục vụ nông nghip chính xác
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Phan Thiên Hương<pthuong01>Trần Danh Hùng<tdhung01>,Vũ Hồng Dương<vhduong>
125 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-04
Sự tồn tại nghiệm và phương pháp giải gần đúng phương trình ma trận phi tuyến
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>Đinh Trung Hòa,Lê Xuân Đại
126 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - ĐT.CNKK.QG.012/21
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn thiện hệ thống điện - điều khiển tự động quạt thông gió cục bộ phục vụ khai thác mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 15/01/2021 đến 31/12/2022
Quá hạn
Đỗ Như ý<dny>Nguyễn Thị Bích Hậu<ntbhau>,Hồ Việt Bun<hvbun>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Lê Xuân Thành<lxthanh01>,Phạm Trung Sơn<ptson>,Nguyễn Thi Liên, Đào Thị Hiền,Đào Thị Thủy<dtthuy01>
127 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-34
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Việt Nam hiện nay
Thời gian thực hiện từ 12/01/2021 đến 10/12/2022
Quá hạn
Lê Minh Thống<lmthong>Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>,Nguyễn Lan Hoàng Thảo<nlhthao>,Nguyễn Thu Hà<ntha>,Phạm Ngọc Tuấn<pntuan>
128 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 16/ĐT-KHCN 2021
Nghiên cứu, điều tra, đánh giá các tai biến địa chất tiềm ẩn trên các tuyến đê và hồ chứa nước tỉnh Ninh Bình, kiến nghị các giải pháp đảm bảo an toàn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Thời gian thực hiện từ 08/01/2021 đến 08/03/2023
Quá hạn
Tô Xuân Bản<txban>Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Đặng Đình Khá,Lâm Tuấn,Nguyễn Văn Mạnh,Phạm Thị Diệp,Hà Thị Bích Việt,Trần Văn Đức
Tải tệp đính kèm
129 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-26
Nghiên cứu ứng dụng ống lọc chèn sỏi nhằm kiểm soát cát cho các giếng khai thác dầu mỏ Hải Sư Trắng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>Doãn Thị Trâm<dttram>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Lê Văn Nam<lvnam>,Trần Anh Quân (PVEP)
130 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-05
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite CuO/Au làm đế Raman tăng cường bề mặt với độ nhạy cao
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 30/06/2022
Quá hạn
Trần Thị Hà<ttha01>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Thị Hậu<nthau>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>