Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
121 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.MDA.02
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY VÀ ĐỚI BỜ VÙNG CỬA SÔNG HẬU, KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Trần Vũ Long<tvlong>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Đỗ Quang Mạnh,Vũ Thu Hiền<vthien01>
122 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-14
Nghiên cứu tính chất cơ học động của đất phục vụ thiết kế nền móng tháp điện gió, áp dụng cho khu vực ven biển Sóc Trăng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2023
Quá hạn
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
123 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-12
Nghiên cứu xử lý lắng đọng muối trong ống khai thác của các giếng dầu khí ở giàn BKThTC1, mỏ Thỏ Trắng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Vũ Thiết Thạch<vtthach>Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Trung Hiếu
124 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-09
Nghiên cứu giải pháp kết hợp công nghệ đo sâu hồi âm và các công nghệ địa không gian hiện đại thành lập bản đồ địa hình đáy sông/kênh phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Phạm Trung Dũng<ptdung01>,Nguyễn Hà<nhha>,Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Nguyễn Thị Mến<ntmen>,Hoang Ngoc The ,Đỗ Bình Khánh,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>
Tải tệp đính kèm
125 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-12.
Nghiên cứu ứng dụng mô hình mô phỏng tác động hiệu ứng đảo nhiệt đến môi trường không khí tại các khu vực đô thị thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Nguyễn Phương Đông<npdong>Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
126 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-03
Nghiên cứu giải hấp phụ và thu hồi một số kim loại nặng từ nước thải công nghiệp sử dụng vật liệu hydroxyapatit tổng hợp và khoáng sét haloysit
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Lê Thị Duyên<ltduyen>Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Công Tiến Dũng<ctdung>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thu Phương,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
127 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-14
Nghiên cứu dự báo và tối ưu hóa tốc độ cơ học khoan cho các giếng khoan dầu khí mỏ Cá Tầm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 01/06/2023
Quá hạn
Vũ Hồng Dương<vhduong>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
Tải tệp đính kèm
128 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.01.MDA.01
Nghiên cứu cấu trúc địa chất và vận động kiến tạo trẻ tác động tới sự biến đổi của dòng chảy và đới bờ, ý nghĩa của chúng đối với tai biến thiên nhiên khu vực Tây Nam Bộ.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Bùi Vinh Hậu<bvhau>Nguyễn Trường Tài<nttai>,Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>
129 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-02
Nghiên cứu một số bài toán định tính cho hệ phương trình vi – sai phân bậc nguyên và bậc phân thứ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>nguyenhuusau,Phạm Ngọc Anh<pnanh01>,Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>,nguyenthiphuong,MaivietThuann
130 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - CT.2022.01.MDA.05
Xây dựng mô hình tổng hợp các tác động tự nhiên và nhân sinh tới sự biến đổi dòng chảy và biến động bờ biển khu vực Tây Nam Bộ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Nhữ Việt Hà<nvha02>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>