Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
111 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 009345
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình khu dân cư an toàn thuộc vùng nguy cơ cao về trượt lở, lũ quét tại một xã của tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 01/08/2022 đến 30/12/2023
Quá hạn (Không tính điểm)
Đỗ Minh ĐứcNguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Tô Xuân Bản<txban>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Nguyễn Kim Long<nklong01>,Phạm Đức Trung,Lò Văn Hà,Đinh Thị Quỳnh
112 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 07.6/HĐKT/PV-CODECO
Khoan khảo sát địa chất dự án khu biệt thự nhà ở sinh thái Phúc Việt xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố hà nội
Thời gian thực hiện từ 29/07/2022 đến 29/07/2023
Quá hạn
Đỗ Minh TìnhNguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
113 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - HN.01/2022/HĐ-TV
Tư vấn xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bản tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện từ 15/07/2022 đến 01/09/2022
Quá hạn
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Đình An<ndan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Khương Thế Hùng<kthung>,ndphon,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Trần Đình Bão<tdbao>,phạm văn việt
114 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - NĐT/IT/21/14
Tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ giám sát trái đất trong nghiên cứu tai biến trượt lở đất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/07/2022 đến 30/07/2023
Quá hạn (Không tính điểm)
Trương Xuân Quang<txquang>Trương Xuân Bình<txbinh>,Bùi Thị Vân Anh<btvanh>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Phạm An Cương<pacuong>,Dương Anh Quân<daquan>,Đỗ Mạnh An<dman>,Nguyễn Thị Hương Quỳnh,Đinh Thị Hồng Phương,Nguyễn Chí Công,Lê Hồng Anh<lhanh>,Trần Vân Anh<tvanh>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Lê Trung Kiên,Đặng Hữu Nghị<dhnghi>,Lê Thị Thu Hà,Trần Xuân Trường,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Trần Thị Hương,Phạm Văn Sơn,Nguyễn Quốc Định,Diêm Thị Thùy<dtthuy>,Phạm Thị Hải Vân<pthvan>,Trần Thị Hồng Minh,Bùi Thị ánh Nguyệt<btanguyet>
Tải tệp đính kèm
115 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 02/TTHD-HTPT-ĐCTV
Hợp đồng số 02/TTHD-HTPT-ĐCTV
Thời gian thực hiện từ 06/04/2022 đến 17/05/2022
Quá hạn
Bùi Thị Ngân<btngan>
116 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 730/2022/HĐ-ĐTKHCN
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn Trống Mái, Vịnh Hạ Long
Thời gian thực hiện từ 01/04/2022 đến 30/06/2023
Quá hạn (Không tính điểm)
Hồ Tiến ChungTrần Tân Văn, Nguyễn Văn Đông,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đỗ Trọng Quốc, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Trần Thị Hạnh, Trần Văn Hoa,Trịnh Thị Thúy
Tải tệp đính kèm
117 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - RD 46-22
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp an toàn phòng, chữa cháy khi xây dựng và vận hành hệ thống tàu điện ngầm
Thời gian thực hiện từ 01/04/2022 đến 01/04/2024
Quá hạn
Đặng Trung Thành<dtthanh>Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Trần Mạnh Tiến<tmtien>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Nguyễn Chí Thành<ncthanh>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Phạm Đức Thọ<pdtho>
Tải tệp đính kèm
118 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 5.2022-06
Khảo sát, đánh giá nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Kạn
Thời gian thực hiện từ 01/03/2022 đến 29/02/2024
Quá hạn
Tô Xuân Bản<txban>Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Trần Văn Đức,Lê Hồng Anh<lhanh>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Hà Thành Như<htnhu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Phạm An Cương<pacuong>,Tạ Thị Toán<tttoan>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Nguyễn Thị Hải ,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Hà Văn Trường,Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>
119 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - TNMT.2022.01.41
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÁC LẬP MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH, PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM
Thời gian thực hiện từ 01/02/2022 đến 31/12/2023
Quá hạn
Nguyễn Chí NghĩaBùi Quang Hương, Nguyễn Đỗ Lĩnh,Phạm Trung Thành,Đỗ Trường Sinh,HOàng Văn Hoan,Bùi Du Dương,Trần Anh Quân,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Tống Thanh Tùng
Tải tệp đính kèm
120 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-44
Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (COVID-19 Vulnerability Index Map – CVI Map)
Thời gian thực hiện từ 20/01/2022 đến 31/12/2022
Quá hạn
Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Trương Minh Hùng