Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
101 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-05
Nghiên cứu chế tạo bê tông thông minh cường độ cao sử dụng xỉ thép công nghiệp có khả năng tự cảm biến ứng suất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Lê Huy Việt<lhviet>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Lê Mạnh Tiến; Nguyễn Văn Khuây,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
Tải tệp đính kèm
102 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-09
Nghiên cứu giải pháp kết hợp công nghệ đo sâu hồi âm và các công nghệ địa không gian hiện đại thành lập bản đồ địa hình đáy sông/kênh phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Lê Đức Tình<ldtinh>Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Phạm Trung Dũng<ptdung01>,Nguyễn Hà<nhha>,Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Nguyễn Thị Mến<ntmen>,Hoang Ngoc The ,Đỗ Bình Khánh,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>
Tải tệp đính kèm
103 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-14
Nghiên cứu tính chất cơ học động của đất phục vụ thiết kế nền móng tháp điện gió, áp dụng cho khu vực ven biển Sóc Trăng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
104 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - DT223007
Nghiên cứu khả năng ứng dụng gia cố đất Lateritic bằng chất kết dính Geopolymer tro bay/xỉ lò cao cho mục đích xây dựng đường bộ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/03/2023
Quá hạn (Không tính điểm)
Đào Phúc LâmNguyễn Minh Khoa,Trọng Kiến Dương,Ngô Thanh Hải<nthai>,Trịnh Hoàng Sơn,Trần Bá Hải,Ngô Quốc Trường,Trần Việt Quý,Vũ Trung Hiếu,Nguyễn Thu Trang
Tải tệp đính kèm
105 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 221/2021/HĐ-VIMICO - CODECO
KHẢO SÁT, ĐO VẼ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ CẤU TRÚC KIẾN TẠO VÀ KHỐNG CHẾ QUẶNG HÓA ĐỒNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN; ĐO ĐỊA VẬT LÝ KHU TÂY MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN
Thời gian thực hiện từ 01/12/2021 đến 04/07/2022
Quá hạn
Ngô Xuân Thành<nxthanh>buivinhhau@humg.edu.vn,phanthanhbinh@humg.edu.vn,kieuduythong@humg.edu.vn
Tải tệp đính kèm
106 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 221/2020/HĐ-VIMICO-CODECO
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu , đánh giá và phân vùng triển vọng các thân quặng đồng ẩn sâu
Thời gian thực hiện từ 01/12/2021 đến 28/07/2023
Quá hạn
Ngô Xuân Thành<nxthanh>Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
107 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐTDL.CN.112/21
Nghiên cứu xác lập mô hình nguồn gốc và quy luật phân bố một số khoáng sản nội sinh có triển vọng khu vực địa khối Kon tum
Thời gian thực hiện từ 01/11/2021 đến 31/10/2024
Đang thực hiện
Lương Quang Khang<lqkhang>Trần Thanh Hải<tthai>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>,Ngô Xuân Đắc<nxdac>,Nguyễn Quang Luật<nqluat>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Nguyễn Trường Tài<nttai>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Doãn Thị Trâm<dttram>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Tạ Thị Toán<tttoan>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Nguyễn Đình Luyện<ndluyen>,Trịnh Thế Lực<ttluc>,Khương Thế Hùng<kthung>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Vũ Thị Hiền<vthien02>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>
108 Đề tài KHCN cấp cơ sở - 21Pvn034
Seawater Desalination by Hydrate Crystallization Process Engineering
Thời gian thực hiện từ 01/11/2021 đến 31/10/2022
Quá hạn
Phạm Trung Kiên<ptkien>
Tải tệp đính kèm
109 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - KC-4.0-32/19-25
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp địa vật lý và công nghệ của công nghiệp 4.0 để xác định các thông số về đất, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu đất phục vụ phát triển nông nghiệp
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 30/04/2024
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Phan Thiên Hương<pthuong01>Kiều Duy Thông<kdthong>,Trần Danh Hùng<tdhung01>,Dương Văn Hào<dvhao>,Vũ Hồng Dương<vhduong>,Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Thành, Phùng Hồ Hải, Nguyễn Hoàng Long, Lê Khánh Phồn, Nguyễn Trọng Nga,Trần Văn Khá, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Bách, Hoàng Văn Hồng, Vũ Hòa An
110 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐTĐLCN.32/21
Nghiên cứu công nghệ và chế tạo các vật liệu đa mao quản MSU/ZEOLITEs từ nguyên liệu trong nước để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy chứa clo (Cl-POPs) trong môi trường nước, theo hướng không phát sinh ô nhiễm thứ cấp
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 30/09/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Linh<ntlinh>Công Ngọc Thắng<cnthang>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Ngô Thanh Hải<nthai>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Tạ Ngọc Đôn, Hà Thị Lan Anh, Hoàng Kim Huế, Ninh Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Thu,Lê Thị Như Quỳnh, Lê Ngọc Dương, Phạm Đại Dương,Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Quang Thắng,Nguyễn Thị Hồng Phượng,Nguyễn Viết Quang, Nguyễn Hoàng Dũng, Ngueyenx Ngọc Sơn,Nguyễn Văn Phương,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Lê Văn Dương