Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
91 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-02
Tính toán thiết kế và chế tạo máy tách bùn trục vít đa đĩa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Quá hạn
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm Đức Thiên<pdthien>
92 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - TNMT.2023.01.09
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Viễn thám
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Lê Quốc HưngVũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Trần Tuấn Đạt; ,Nguyễn Bá Đại; ,Đặng Trường Giang;,Nguyễn Ngọc Nam
Tải tệp đính kèm
93 04. Nhiệm vụ Nghị định thư; Đề tài NCCB định hướng ứng dụng cấp quốc gia; Đề tài NCCB cấp quốc gia; Dự án SXTN cấp quốc gia; Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (Đơn vị trực tiếp thực hiện là Trung tâm/Công ty trực thuộc Trường) - QG04
650_Nhiệm vụ Nghị định thư; Đề tài NCCB định hướng ứng dụng cấp quốc gia;
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2025
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
94 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 01-02-2022
Hoàn thiện và triển khai áp dụng kết quả ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám, địa kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo để khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất, đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định
Thời gian thực hiện từ 29/12/2022 đến 27/02/2025
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Nguyễn Kim Long<nklong01>Đỗ Minh Đức,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Hà Thành Như<htnhu>,Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Học,Đinh Thị Quỳnh
Tải tệp đính kèm
95 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 22/ĐT-KHCN 2022
Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống lúa tám xoan Kim Sơn (Oryza sativa) tại Ninh Bình.
Thời gian thực hiện từ 16/09/2022 đến 16/04/2027
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Trần Thị LoanNguyễn Văn Thưng, Hoàng Công Mệnh, Hà Văn Định, Lê Đức Lưu, Phạm Thu Hiền, Cấn Thị Thanh Hiền,Trần Thị Bùi Trinh,Hoàng Thị Chung<htchung>,Hoàng Công Mệnh
Tải tệp đính kèm
96 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - KC.01D04-22/21-25
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả lắng đọng bùn cho các công ty Nhôm thuộc – TKV
Thời gian thực hiện từ 01/09/2022 đến 01/08/2024
Đang thực hiện
Phạm Văn Luận<pvluan>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Trần Văn Được<tvduoc>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>,Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Nguyễn Nam Hòa<nnhoa>,Phạmm Thị Huyền,Phạm Thị Xuân ,Nguyễn Thị Xoan,Nguyễn Thị Bắc Hà,Nguyễn Thị Tuyết Mai<nttmai>,Phạm Thanh Hải<pthai>,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Lê Việt Hà<lvha>
97 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - KC.01.Đ05-22/21-25
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trung hòa quặng bauxit phù hợp với điều kiện phân bố khoáng sàng và tổ chức khai thác khu vực Tây Nguyên
Thời gian thực hiện từ 01/09/2022 đến 30/08/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Phạm Văn Việt<pvviet>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,nguyễn đình ,Trần Đình Bão<tdbao>,Khương Thế Hùng<kthung>,Lê Việt Hà<lvha>,Trần Trung Tới<tttoi>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Trần Văn Được<tvduoc>,Trần Thu Thủy,Bùi Tiến Minh,Phạm Văn Việt
98 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 009345
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình khu dân cư an toàn thuộc vùng nguy cơ cao về trượt lở, lũ quét tại một xã của tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 01/08/2022 đến 30/12/2023
Quá hạn (Không tính điểm)
Đỗ Minh ĐứcNguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Tô Xuân Bản<txban>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Nguyễn Kim Long<nklong01>,Phạm Đức Trung,Lò Văn Hà,Đinh Thị Quỳnh
99 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 07.6/HĐKT/PV-CODECO
Khoan khảo sát địa chất dự án khu biệt thự nhà ở sinh thái Phúc Việt xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố hà nội
Thời gian thực hiện từ 29/07/2022 đến 29/07/2023
Quá hạn
Đỗ Minh TìnhNguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
100 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - HN.01/2022/HĐ-TV
Tư vấn xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bản tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện từ 15/07/2022 đến 01/09/2022
Quá hạn
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Đình An<ndan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Khương Thế Hùng<kthung>,ndphon,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Trần Đình Bão<tdbao>,phạm văn việt