Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
91 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2020-MDA-11
Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3O4) kết hợp vật liệu từ tính
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Đào Việt Thắng<dvthang>,Lê Thị Mai Oanh,Lâm Thị Hằng,Nguyễn Cao Khang,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Vũ Thanh Mai
92 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2020-MDA-10
Nghiên cứu và chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Trần Thị Hà<ttha01>,Bùi Sơn Tùng,Trần Văn Huỳnh
93 Đề tài cấp Quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - KC.x.y
1.1/2 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia; Đề tài độc lập cấp quốc gia (1100)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
94 Đề tài cấp Bộ - B.2020
1.3 Chương trình KHCN cấp Bộ; Đề tài KHCN cấp Bộ; Dự án SXTN cấp Bộ; Đề tài hợp tác song phương cấp Bộ; Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương; Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia (1500)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
user_1<user_1>user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>,user_2<user_2>
95 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2020-03
Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Phạm Văn Chung<pvchung>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Trần Vân Anh<tvanh>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Hải Nam
96 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2020-MDA-16
Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Hoàng<nhhoang>Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,Nguyễn Đình An<ndan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Lê Thị Hương Giang<lhgiang>,Nilandon Phengchantho,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>
97 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2020-MDA-09
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) ở Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Vũ Kim Thư<vkthu>Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Công Tiến Dũng<ctdung>,Trần Thu Hà,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Dương Thị Dung,Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>,Nguyễn Thị Dung
98 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2020-MDA-12
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG RỖNG CÓ XÉT ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁ HỦY PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ĐỘ BỀN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH BIỂN
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Bùi Trường Sơn<btson>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
99 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T19-33
Nghiên cứu công nghệ xử lý xỉ lò nấu đúc đồng của làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, Hưng Yên nhằm tận thu đồng và kẽm
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/12/2020
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Lê Việt Hà<lvha>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Trần Văn Được<tvduoc>
100 Đề tài cấp Bộ/Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2020-MDA-13
Nghiên cứu ứng xử cơ học của khối đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc cứng khi chịu tác dụng của tải trọng chu kỳ theo phương thẳng đứng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn Hùng<pvhung01>Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Đào Phúc Lâm,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>