Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
91 Đề tài cấp Bộ - B2021-MDA-14
Động học của chuyển pha trạng thái ngưng tụ exciton trong các hệ bán kim loại, bán dẫn
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>Trần Minh Tiến,Phan Văn Nhâm,Nguyễn Xuân Chung<nxchung>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Nguyễn Dương Bộ,Nguyễn Thị Hậu<nthau>
92 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-35
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán than nội địa của Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến 31/12/2021
Quá hạn
Đồng Thị Bích<dtbich>Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Thị Hường<nthuong>
93 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 03.2020M003
Nghiên cứu phát triển công cụ tính toán, mô phỏng cho thiết kế động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
Thời gian thực hiện từ 01/12/2020 đến 01/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Duy Học Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>
Tải tệp đính kèm
94 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 502.99-2020.341
Già hóa dân số, nhu cầu và tài chính chăm sóc dài hạn ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 25/11/2020 đến 25/11/2022
Đang thực hiện
Phí Mạnh Phong<pmphong>Giang Thanh Long,Phí Mạnh Hồng,Phạm Thị Hồng Thắm
95 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - KC.01.Đ01-20/16-20
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp số dự báo khả năng mất ổn định đối với đường lò chịu ảnh hưởng tải trọng động khi khai thác xuống sâu và đề xuất kết cấu chống hợp lý
Thời gian thực hiện từ 06/11/2020 đến 06/11/2022
Đang thực hiện
Phmj Thị NhànNguyễn Xuân Mãn, Nguyễn Văn Mạnh,Đặng Văn Kiên, Nguyễn Duyên Phong,Đào Viết Đoàn,Đào Văn Chi , Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Viết Nghí, Đinh Hải Nam, Nguyễn Văn Bưởi, Đào Văn Canh, Tăng Văn Lâm,Bùi Anh Thắng, Bùi Văn Đức,Đỗ Ngọc Thái
96 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - KC.04.Đ18-20/16-20
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nổ mìn tạo biên nhằm nâng cao độ ổn định bờ mỏ cho các mỏ khoáng sản thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 02/11/2020 đến 31/01/2022
Quá hạn
Phạm Văn Hòa<pvhoa>Lê Văn Quyển<lvquyen>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Đình An<ndan>,Đào Hiếu<dhhieu>,Lê Việt Hà<lvha>,Trần Đình Bão<tdbao>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Trần Văn Được<tvduoc>,nguyễn thị xoan,nguyễn thị bắc hà,phạm thị huyền,phạm thị xuân,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Thị Tuyết Mai<nttmai>,Phạm Văn Việt<pvviet>
Tải tệp đính kèm
97 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - 09/HĐ-KHCN-NTM
Xây dựng mô hình hợp tác xã chăn nuôi kiểu mới theo hướng phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Thời gian thực hiện từ 01/11/2020 đến 30/11/2021
Quá hạn (Không tính điểm)
Trần Thị Thái Hoàng Văn Hoan,Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Danh Tiên, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Chung,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Đoàn Xuân Thủy, Nguyễn Thanh Giang, Trịnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Bình, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Chí Thảo, Dương Thị Huệ, Trần Thị Nhẫn, Vũ Thị Hồng Dung, Mai Thị Soa, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Thu Trang, Phạm Đức Bình, Lưu Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Phạm Lệ Hằng,Phạm Quốc Sinh, Nguyễn Minh Hậu, Trương Quang Quý, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thị Ngọc Linh, Lê Minh Chiến, Trần Thị Mai Thanh, Vũ Thị Duyên, Vũ Ngọc Lương, Nguyễn Thị Nghĩa, Trần Thị Hà, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tôn Phương Du, Nguyễn Thị Thùy Giao,Vũ Trọng Hùng
Tải tệp đính kèm
98 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - DTĐL-CN-55/20
Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/11/2020 đến 01/10/2023
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Nghiêm văn TuấnNghiêm văn Ngọ,Nguyễn Lê Tuấn,Chu Hải Tùng,Nguyeenx Thị Thúy,Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Trần Vân Anh<tvanh>,Nguyễn Ngọc anh, Trịnh Lê Hùng, Hoàng Thị Thanh Bình, Phạm Hà Anh, Nguyễn Trường Sơn, Hồ Thị Vân Trang, Nguyễn Hoàng Quý, Nguyễn Công Sơn, Bùi Đình Lộc, Nguyễn Thị Khang, Trần Thanh Hải, Lê Đức Đạt, Đỗ Quỳnh Nga, Bùi Đức Thắng, Tạ Quang Chiểu,Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Hoàng Thị Thủy<htthuy01>,Dương Anh Quân<daquan>,Nguyễn Văn Lợi<nvloi>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Phạm Văn Hiệp<pvhiep>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Trần Thanh Hà<ttha>,Nguyễn Thị Ngọc lan, Lê Trung Thông, Bùi Đình Cảnh, Thân Văn Dũng, Trần Văn Thụy, Nguyễn Mạnh Khải, Lê Phú Hưng, Đỗ Thị Lan Anh, Đỗ Công Chung, Đỗ Công Ninh, Nguyễn Hải Đông, Trần Thế Anh, Mai Kiên Định, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hải Yến, Lê Anh Trung, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Minh Ngọc, Đặng Thu Trà, Trần Văn Hải, Nguyễn Mai Yên, Vũ Thị Nhị, Đoàn Như Cúc, Phạm Thị Thúy Hằng, Vũ Thúy Hằng, Đặng Trọng Tỉnh, Đặng Trường Giang, Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đồng Văn Thư, Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Cao Văn
Tải tệp đính kèm
99 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - 105.99-2020.2021
Phát triển ứng xử tổ hợp Nhiệt - Thủy - Cơ học phục vụ cho công tác đánh giá, dự báo tính ổn định của giếng khoan trong môi trường bão hòa và bất đẳng hướng ở tầng địa chất sâu
Thời gian thực hiện từ 15/10/2020 đến 15/10/2022
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Trần Nam Hưng Triệu Hùng Trường<thtruong>, Nguyễn Thị Thu Nga ,Đỗ Đức Phi ,Phạm Đức Thọ<pdtho>
100 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 01C-01/02-2020-3
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc chuyển dịch công trình theo thời gian thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 30/09/2022
Đang thực hiện
Phạm Công Khải<pckhai>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Lê Đức Tình<ldtinh>,Đặng Văn Chí<dvchi01>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Thị Thanh Hương,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Lưu Anh Tuấn<latuan>,Nguyễn Việt Hà<nvha>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Nguyễn Thế Hiệp<nthiep>,Nguyễn Thị Huệ,Võ Ngọc Dũng<vndung>
Tải tệp đính kèm