Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
1 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-20
Nghiên cứu phương pháp giảng dạy chữ Hán cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 29/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Thị Thu Hiền<ttthien01>Nguyễn Thị Nguyệt Ánh<ntnanh>,Đỗ Hữu Hoàng Bách, Nguyễn Thị Vĩnh Hà
2 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-25
Giải pháp nâng cao công tác quản trị tài chính tại trường đại học Mỏ - Địa chất trong điều kiện tự chủ
Thời gian thực hiện từ 22/01/2023 đến 15/11/2023
Đang thực hiện
Lê Thị Thu Hồng<ltthong>Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Cao Thu Hoài,Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>
3 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-14
Nghiên cứu hấp phụ La3+ và Ce3+bằng khoáng sét haloysit định hướng ứng dụng xử lý và thu hồi đất hiếm từ nước thải công nghiệp
Thời gian thực hiện từ 20/01/2023 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>Lê Thị Duyên<ltduyen>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Lê Thị Thu<ltthu>
4 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-37
Nghiên cứu ứng dụng các mô hình phát tán khí thải kết hợp phân tích dữ liệu lớn nhằm đánh giá tác động của các nhà máy nhiệt điện đến chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 18/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hòa<nthoa>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>
5 Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia / Đề tài độc lập cấp quốc gia - ĐTĐL.CN-37/23
Nghiên cứu xác định cơ chế hình thành, quy luật phân bố và cảnh báo sớm tai biến trượt đất quy mô lớn ở Việt Nam bằng tích hợp công nghệ viễn thám, trí tuệ nhân tạo và lý thuyết cơ học đất không bão hòa
Thời gian thực hiện từ 12/01/2023 đến 12/12/2025
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Dương Thị ToanTrần Mạnh Liểu,Đỗ Minh Đức,Trần Thị Lưu,Nguyễn Kim Long,Đinh Thị Quỳnh,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Đặng Quang Khang
Tải tệp đính kèm
6 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23- 29
Nâng cao chất lượng giáo dục tính chuyên nghiệp cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất đáp ứng yêu cầu xã hội trong bối cảnh mới
Thời gian thực hiện từ 02/01/2023 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Đặng Thị Thanh Trâm<dtttram>Nguyễn Thị Thúy Hà<nttha>
Tải tệp đính kèm
7 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 14/2022/HĐ-ĐT
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch phục vụ phát triển bền vững du lịch tỉnh Bạc Liêu
Thời gian thực hiện từ 02/01/2023 đến 29/06/2024
Đang thực hiện
Trần Văn ĐứcNguyễn Quang Trung,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Tô Xuân Bản<txban>,Lê Tiến Dũng,Hà Thành Như<htnhu>,Tạ Xuân Hải,Lâm Mộng Kiều,Dương Văn Duy,Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>
8 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23.-23
Nghiên cứu tiềm năng của các di sản địa chất khu vực Tràng An- Ninh Bình phục vụ cho phát triển du lịch địa chất của vùng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Phan Văn Bình<pvbinh>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
Tải tệp đính kèm
9 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-22
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác các di sản địa chất tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Đỗ Mạnh An<dman>Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Phan Viết Sơn<pvson>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
Tải tệp đính kèm
10 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-19
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc>Đặng Thanh Mai<dtmai>,Trịnh Thị Vân<ttvan>,Khương Thế Hùng<kthung>