Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
1091 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu kỹ thuật của bài tập TDTT trong giảng dạy giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thời gian thực hiện từ 01/02/2019 đến 28/06/2019
Lê Viết Tuấn<lvtuan01>
Tải tệp đính kèm
1092 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu vai trò của vi sinh vật trong xử lý đất ô nhiễm KLN và một số chất hữu cơ
28/06/2019
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
1093 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giải pháp thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019
28/06/2019
Trần Xuân Miễn<txmien>
1094 Hướng dẫn SVNCKH
Tổ chức công tác thống kê vật tư tại các doanh nghiệp khai thác mỏ, áp dụng cho Công ty Cổ phần than Núi Béo
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 28/06/2019
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
1095 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tình hình đào tạo và phát triển ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 28/06/2019
Phạm Đức Thi&#234;n<pdthien>
1096 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quản trị danh tiếng trực tuyến của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số tại Việt Nam
28/06/2019
Nguyễn Thu Hằng<nthang01>
1097 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CAD/CAM cho môn Tin học ứng dụng trong Thiết bị dầu khí
28/06/2019
Nguyễn Ph&#249;ng Hưng<nphung01>
1098 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vật liệu ZnO phủ vàng
Thời gian thực hiện từ 01/02/2019 đến 28/06/2019
Hồ Quỳnh Anh<hqanh>
1099 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phương pháp nghiên cứu tổng cầu trong giảng dạy kinh tế học vĩ mô
Thời gian thực hiện từ 02/09/2018 đến 28/06/2019
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
1100 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu công nghệ blockchain
Thời gian thực hiện từ 15/01/2019 đến 28/06/2019
V&#245; Thị Thu Trang<vtttrang>
Tải tệp đính kèm