Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
3301 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Bàn về công thức xác định hàm lượng công nghiệp tối thiểu của các mỏ khoáng sản kim loại
01/05/2004
Phan Thị Thái<ptthai>
3302 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Thông tin Khoa học Công nghệ mỏ
Tác động môi trường và một số giải pháp bảo vệ môi trường trong khai thác titan sa khoáng ven biển Việt Nam
01/03/2004
Phan Thị Thái<ptthai>
3303 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 1-3, 2004
Nghiên cứu trắc quang sự tạo phức đaligan trong hệ 4-2 Pyridilazo – Rezocxin (PAR) – Pr(III)
01/02/2004
Nguyễn Thu Hà<ntha02>Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>,Lê Thị Vinh<ltvinh>,Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
3304 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí KHKT Mỏ – Địa chất
Nghiên cứu phương pháp xử lý tài liệu đo sâu điện phát hiện các bất đồng nhất gây dị thường địa điện, áp dụng để giải quyết một số nhiệm vụ địa chất thuỷ văn, địa chất công trình
01/01/2004
Nguyễn Trọng Nga Kiều Duy Thông<kdthong>
3305 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường
Tuyển tập báo cáo HNKH lần thứ 16, Đại học Mỏ – Địa chất
Xử lý thống kê tài liệu đo sâu điện trước khi phân tích định lượng
01/01/2004
Nguyễn Trọng Nga<ntnga>Kiều Duy Thông<kdthong>
3306 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường
Hội thảo khoa học kỹ thuật mỏ lần thứ 15
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử để tìm giải pháp giảm tổn thất năng lượng trong công nghiệp mỏ
01/10/2003
Khổng Cao Phong<kcphong>
3307 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc năm 2003
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử tin học để tìm giải pháp tiết kiệm điện năng cho các mỏ Việt Nam
01/07/2003
Thái Duy Thức<tdthuc>Khổng Cao Phong<kcphong>,Cao Việt Dũng
Tải tệp đính kèm
3308 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Mỏ titan sa khoáng Hưng Lạc - một phát hiện mới về quặng titan sa khoáng ở vùng ven biển miền Trung
01/01/2003
Đỗ Đình Toát<ddtoat>Phan Thị Thái<ptthai>
3309 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường
Hội nghị khoa học Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội lần thứ 15, 40-43, 2002
Nghiên cứu phức chất của nguyên tố đất hiếm lantan, erbi với axit hữu cơ tactric
15/11/2002
Phạm Vĩnh TháiLê Thị Phương Thảo<ltpthao>
3310 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường
Báo cáo HNKH lần thứ 15 - ĐH Mỏ - Địa chất
Dự báo thị trường nguyên liệu khoáng titan đến năm 2010
15/11/2002
Phan Thị Thái<ptthai>