Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
81 Cấp Nhà nước - 104.99-2017.340
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của 2 loài Dregea volubilis và Dregea cuneifolia ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 01/08/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Kim ThúyNguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>, Trương Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mai,Phan Thị lan Anh, Nguyễn Văn Huân
Tải tệp đính kèm
82 Cấp Nhà nước - 105.08-2017.316
Nghiên cứu và phát triển các mô hình mới độ chính xác cao cho phát hiện, dự báo và đánh giá rủi ro trượt lở đất sử dụng dữ liệu địa không gian, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán tối ưu hóa
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 31/08/2021
Đang thực hiện
Nhữ Việt Hà<nvha02>
Tải tệp đính kèm
83 Cấp Bộ - TNMT.2018.03.17
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoạch toán giá trị tài nguyên khoáng sản phục vụ quy hoạch phát triển bền vững. Áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 08/07/2018 đến 07/07/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Thị Thu Hằng,Nguyễn Văn Bình,Trịnh Đình Huấn,Trịnh Hải Sơn, Nguyễn Chí Thực,Nguyễn Quốc Định, Phạm Thế Nhữ,NGuyễn Xuân Ân,Lê Thị Hương, Nguyễn Cao Khương, NGuyễn Văn Huấn
Tải tệp đính kèm
84 Cấp Bộ - TNMT.2018.03.18
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết khối để đánh giá nguy cơ trượt lở trên mái dốc đá dọc tuyến quốc lộ; thử nghiệm từ km 0 đến km 80 trên quốc lộ 3B
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 28/06/2021
Đang thực hiện
Phí Trường ThànhTrần Thị Hồng Minh,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Văn Đức Tùng, Phí Hồng Thịnh,Nguyễn Quang Minh<nqminh>, Lê Trung Kiên, Đỗ Mạnh Tuân
Tải tệp đính kèm
85 Cấp Nhà nước - 101.01-2017.300
Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết điều khiển và ổn định hệ phương trình phân thứ và suy biến có trễ
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 01/07/2020
Đang thực hiện
Vũ Ngọc PhátNguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,Nguyễn Huyền Mười, Phan Thanh Nam,Mai Viết Thuận
Tải tệp đính kèm
86 Cấp Cơ sở - T18-17
Nghiên cứu giải pháp tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 30/06/2019
Quá hạn
Lưu Thị Thu Hà<lttha02>Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,PGS.TS Nguyen Canh Nam
87 Cấp Nhà nước - TN18/CO5
Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ.
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 12/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Đình Kỳ,Nguyễn Trường Xuân<ntxuân>Lê Hồng Anh<lhanh>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Lê Văn Hưng<lvhung>,Diêm Công Hoàng<dchoang>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nông Thị Oanh<ntoanh>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Đặng Hữu Nghị<dhnghi>,Tạ Quang Chiểu<tqchieu>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>,Trần Mai Hương<tmhuong>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Tiến Dũng,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Nguyễn Thị Mến<ntmen>,Trần Anh Tuấn<tatuan>,Phạm Hữu Lợi<phloi>,Trương Xuân Bình<txbinh>,Phạm An Cương<pacuong>
88 Cấp Cơ sở - T18-15
Xây dựng mô hình dự báo dòng tiền và mô hình xác định ngân quỹ tối ưu cho các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 20/06/2018 đến 20/06/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>Dương Thị Nhàn<dtnhan>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Phạm Thu Hương<pthuong>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>
89 Cấp Cơ sở - T18-11
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao DEM dạng grid bằng mạng nơ ron Hopfiled
Thời gian thực hiện từ 16/06/2018 đến 12/05/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>Lã Phú Hiến<lphien>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Trần Anh Tuấn<tatuan>
Tải tệp đính kèm
90 Cấp Cơ sở - T18-03
Nghiên cứu tuyển quặng Cromit Cổ Định – Thanh Hóa cỡ hạt mịn bằng thiết bị tuyển siêu trọng lực Knelson và bàn đãi bùn
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 30/05/2019
Quá hạn
Lê Việt Hà<lvha>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>