Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
61 Cấp Cơ sở - T19-01
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Hoàng Anh Đức<haduc>Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm
62 Cấp Cơ sở - T19-15
Nghiên cứu qui trình chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene cho chất bôi trơn dùng trong dung dịch khoan
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Trương Văn Từ<tvtu>Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Bùi Văn Thơm
63 Cấp Bộ - CT.2019.01.05
Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2021
Đang thực hiện
Lê Hồng AnhNguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Nông Thị Oanh<ntoanh>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Nguyễn Quốc Dũng
64 Cấp Cơ sở - T19-12
Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật (ĐKT) cho các dự án giao thông ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2020
Quá hạn
Phạm Văn Hùng<pvhung01>Bùi Anh Thắng<bathang>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>
Tải tệp đính kèm
65 Cấp Cơ sở - T19-04
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện-từ của vật liệu nano coban ferit (CoFe2O4) pha tạp Ti, Mo, Bi định hướng ứng dụng trong các linh kiện điện tử
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>Đào Việt Thắng<dvthang>,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Đinh Văn Thiên<dvthien>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>
66 Cấp Cơ sở - T19-02
Nghiên cứu cải tiến thuật toán cực đại hóa kỳ vọng phân loại tự động đám mây điểm LiDAR phục vụ công tác đánh giá sự thay đổi lớp phủ bề mặt đô thị Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/04/2020
Quá hạn
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>Hoàng Anh Đức<haduc>,Phạm Thị Hải Vân<pthvan>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm
67 Cấp Cơ sở - T17
Nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất và tuổi thọ của máy
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 29/04/2020
Quá hạn
Nguyễn Văn Xô<nvxo>Phạm Văn Tiến<pvtien>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm An Cương<pacuong>,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>
68 Cấp Bộ - CT_2019.01.05
Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2021
Đang thực hiện
Lê Hồng Anh<lhanh>Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,nguyễn thùy,Đặng Văn Nam<dvnam>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,nông thị,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,nguyễn quốc dũng
69 Cấp Cơ sở - T19-06
Ảnh hưởng của U-hạt véc tơ đến một số quá trình tán xạ năng lượng cao trong mô hình Randall-Sundrum
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2020
Quá hạn
Nguyễn Thị Hậu<nthau>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>
70 Cấp Cơ sở - T19-17
Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và tổng hợp các thông tin địa không gian từ dữ liệu viễn thám để thành lập bản đồ phục vụ đánh giá hiện trạng khô hạn tỉnh Ninh Thuận
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Quá hạn
Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>Trần Quỳnh An<tqan>