Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
61 Cấp Nhà nước - 2018
Nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp các giải pháp thu gom, lưu giữ và khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các vùng khan hiếm nước tỉnh Điện Biên.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Huy VượngNguyễn Bách Thảo<nbthao>,ĐInh Văn Thức, Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Hoài Nam, Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Quách Hoàng Hải,Trần Văn Quang, Phạm Tuấn
Tải tệp đính kèm
62 Cấp Nhà nước - 105.08-2018.09
Phát triển bộ công cụ dựa trên các kỹ thuật trí tuệ tính toán, công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý để xây dựng các mô hình nghiên cứu và dự báo cháy rừng tại Việt Nam, áp dụng thí điểm cho tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Lê Văn Hưng<lvhung>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>,Hoàng Anh Đức<haduc>,Nguyễn Thị Thanh<ntthanh>,Hoàng Văn Thông
Tải tệp đính kèm
63 Cấp Cơ sở - T18-36
Nghiên cứu ứng dụng chương trình giải bài toán ngược thăm dò điện dùng dòng một chiều bằng phần mềm Matlab.
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 01/12/2019
Quá hạn
Kiều Duy Thông<kdthong>Trương Thị Chinh<ttchinh>
64 Cấp Cơ sở - T18-32
Xây dựng bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng holocen sử dụng khí (pneumatic slug test - PST)
Thời gian thực hiện từ 01/12/2018 đến 31/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>
Tải tệp đính kèm
65 Cấp Cơ sở - 574/QĐ-TCBHĐVN
Nghiên cứu, đề xuất quy trình đánh giá độ chính xác kết quả đo sâu và xây dựng modul thực hiện quy trình đánh giá
Thời gian thực hiện từ 29/11/2018 đến 31/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Văn CươngNguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Vũ Hồng Tập,Phạm Vũ Vinh Quang
66 Cấp Cơ sở - T18-21
Xây dựng mô hình số phục vụ đánh giá cơ chế tụt lở than nóc trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ Công ty Than Hà Lầm
Thời gian thực hiện từ 29/11/2018 đến 29/11/2019
Quá hạn
Lê Tiến Dũng<ltdung>Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Đào Văn Chi<dvchi>
Tải tệp đính kèm
67 Cấp Cơ sở - T10/19
Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do tới hiệu quả kinh doanh của các Công ty cổ phần than Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 26/11/2018 đến 26/11/2019
Quá hạn
Dương Thị Nhàn<dtnhan>Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>,Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
68 Cấp Bộ - KHCBVL.04/19-20
Nghiên cứu chế tạo vật liệu có hoạt tính quang xúc tác cao trên cơ sở vật liệu graphitic carbon nitride và các hạt vàng có hiệu ứng plasmonics trong vùng ánh sáng nhìn thấy
Thời gian thực hiện từ 21/11/2018 đến 21/11/2020
Đang thực hiện
Phạm Hoài LinhNguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Tạ Ngọc Bách,Lê Thị Hồng Phong,Nguyễn Thị Mai
Tải tệp đính kèm
69 Cấp Bộ - SXTNBS.002/18
Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo giá thủy lực di động liên kết xích dùng trong mỏ than hầm lò
Thời gian thực hiện từ 15/11/2018 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Phạm Xuân PhiTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Phạm An Cương<pacuong>,Mai Văn Nhất,Nguyễn Văn Hải,Nguyễn Văn Đông,Nguyễn Quốc Sự,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Hà Văn Thủy<hvthuy>,Phạm Thị Thanh Hải
Tải tệp đính kèm
70 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 6IU ETS
Natural Language Generation for Intelligent Tutoring System
Thời gian thực hiện từ 15/11/2018 đến 15/11/2021
Đang thực hiện
Vũ Đỗ Dũng<vddung>
Tải tệp đính kèm