Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
61 Cấp Cơ sở - T18-21
Xây dựng mô hình số phục vụ đánh giá cơ chế tụt lở than nóc trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ Công ty Than Hà Lầm
Thời gian thực hiện từ 29/11/2018 đến 29/11/2019
Quá hạn
Lê Tiến Dũng<ltdung>Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Đào Văn Chi<dvchi>
Tải tệp đính kèm
62 Cấp Cơ sở - 574/QĐ-TCBHĐVN
Nghiên cứu, đề xuất quy trình đánh giá độ chính xác kết quả đo sâu và xây dựng modul thực hiện quy trình đánh giá
Thời gian thực hiện từ 29/11/2018 đến 31/12/2019
Sắp hết hạn
Nguyễn Văn CươngNguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Vũ Hồng Tập,Phạm Vũ Vinh Quang
63 Cấp Cơ sở - T10/19
Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền tự do tới hiệu quả kinh doanh của các Công ty cổ phần than Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 26/11/2018 đến 26/11/2019
Quá hạn
Dương Thị Nhàn<dtnhan>Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Phí Thị Kim Thư<ptkthu>,Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
64 Cấp Bộ - KHCBVL.04/19-20
Nghiên cứu chế tạo vật liệu có hoạt tính quang xúc tác cao trên cơ sở vật liệu graphitic carbon nitride và các hạt vàng có hiệu ứng plasmonics trong vùng ánh sáng nhìn thấy
Thời gian thực hiện từ 21/11/2018 đến 21/11/2020
Đang thực hiện
Phạm Hoài LinhNguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Tạ Ngọc Bách,Lê Thị Hồng Phong,Nguyễn Thị Mai
Tải tệp đính kèm
65 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - 6IU ETS
Natural Language Generation for Intelligent Tutoring System
Thời gian thực hiện từ 15/11/2018 đến 15/11/2021
Đang thực hiện
Vũ Đỗ Dũng<vddung>
Tải tệp đính kèm
66 Cấp Bộ - SXTNBS.002/18
Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo giá thủy lực di động liên kết xích dùng trong mỏ than hầm lò
Thời gian thực hiện từ 15/11/2018 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Phạm Xuân PhiTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Phạm An Cương<pacuong>,Mai Văn Nhất,Nguyễn Văn Hải,Nguyễn Văn Đông,Nguyễn Quốc Sự,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>,Hà Văn Thủy<hvthuy>,Phạm Thị Thanh Hải
Tải tệp đính kèm
67 Cấp Cơ sở - T18-28
Ứng dụng phân tích thống kê đa biến và GIS đánh giá biến động chất lượng nước mặt tại khu vực khai thác và chế biến khoáng sản thuộc tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 11/11/2018 đến 30/11/2019
Quá hạn
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
Tải tệp đính kèm
68 Cấp Cơ sở - T18/18
Xây dựng mô hình tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ thông qua các thiết bị liên lạc cá nhân hoạt động trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 01/06/2020
Đang thực hiện
Diêm Công Hoàng<dchoang>Đỗ Như Hải<dnhai>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>,Đào Anh Thư<dathu>,Đào Thị Tuyết<dttuyet01>,Diêm Thị Thùy<dtthuy>
69 Cấp Cơ sở - T18-24
Nghiên cứu thiết lập bản đồ không gian (X-Y-Z) về độ chứa khí mê tan và đề xuất giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan cho mỏ than Khe Chàm 1
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 31/10/2019
Quá hạn
Nguyễn Văn Quang<nvquang>Đặng Vũ Chí<dvchi02>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Nguyễn Thị Tuyết Mai
Tải tệp đính kèm
70 Cấp Bộ - B2018-MDA-02-CtrVL
Nghiên cứu chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp và thử nghiệm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ - điện
Thời gian thực hiện từ 30/10/2018 đến 30/10/2020
Đang thực hiện
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Lê Thị Mai Oanh; Đỗ Danh Bích; Nguyễn Cao Khang
Tải tệp đính kèm