Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
21 Cấp Cơ sở - T19-08
Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổ chức và điều hành các khâu sản xuất đồng bộ cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 11, Công ty than Dương Huy
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Phi Hùng<nphung>Nguyễn Văn Dũng,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
Tải tệp đính kèm
22 Cấp Cơ sở - T19-15
Nghiên cứu qui trình chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene cho chất bôi trơn dùng trong dung dịch khoan
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Trương Văn Từ<tvtu>Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Bùi Văn Thơm
23 Cấp Cơ sở - T19-12
Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật (ĐKT) cho các dự án giao thông ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2020
Đang thực hiện
Phạm Văn Hùng<pvhung01>Bùi Anh Thắng<bathang>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>
Tải tệp đính kèm
24 Cấp Cơ sở - T19-04
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện-từ của vật liệu nano coban ferit (CoFe2O4) pha tạp Ti, Mo, Bi định hướng ứng dụng trong các linh kiện điện tử
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>Đào Việt Thắng<dvthang>,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Đinh Văn Thiên<dvthien>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>
25 Cấp Cơ sở - T19-16
Xây dựng quy trình phân tích các oxit chính trong vật liệu trên hệ máy huỳnh quang tia X (XRF) thế hệ máy Ranger S2 của phòng thí nghiệm Bộ môn Tìm kiếm – Thăm dò phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sản xuất. Phân tích thử nghiệm khoáng sản kaolin mỏ Láng Đồng, Thạch Khoán, Phú Thọ
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Khương Thế Hùng<kthung>Phạm Như Sang<pnsang>,Đỗ Mạnh An<dman>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Tạ Thị Toán<tttoan>
Tải tệp đính kèm
26 Cấp Cơ sở - T19-25
Nghiên cứu sử dụng xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện An Khánh và Cao Ngạn thay thế cát tự nhiên trong vữa xây dựng phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phùng Hữu Hải<phhai>
Tải tệp đính kèm
27 Cấp Cơ sở - T19-14
Nghiên cứu đặc điểm và mức độ ô nhiễm 210Po ở mỏ nước khoáng nóng Tiên Lãng, Hải Phòng
Thời gian thực hiện từ 30/04/2019 đến 30/10/2020
Đang thực hiện
Dương Văn Hào<dvhao>Trương Thị Chinh<ttchinh>,Phan Thiên Hương<pthuong01>,Vũ Hồng Dương<vhduong>,Kiều Duy Thông<kdthong>
28 Cấp Bộ - B2019 –MDA - 04
Tổng hợp và chức năng hóa vật liệu nano phát quang chứa Tb3+ định hướng ứng dụng trong y sinh
Thời gian thực hiện từ 15/04/2019 đến 15/04/2021
Đang thực hiện
Lê Thị Vinh<ltvinh>Nguyễn Thu Hà<ntha02>,Vũ Duy Thịnh<vdthinh>,Nguyễn Đình Độ<nddo>,Hà Thị Phượng,Trần Thu Hương
Tải tệp đính kèm
29 Cấp Cơ sở - T19-19
Nghiên cứu thuật toán chiết tách thông số chất lượng nước từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1 hỗ trợ công tác nuôi trồng thủy sản tại cửa sông Thị Vải.
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Trần Thanh Hà<ttha>Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Minh Ngọc
Tải tệp đính kèm
30 Cấp Nhà nước - 105.08-2018.310
Nghiên cứu đánh giá một số tác động môi trường của thi công đường hầm tàu điện ngầm tại các đô thị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 31/03/2022
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Pham Van Vi,Dang Trong Thang