Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
21 Cấp Bộ - CT2020.04.MDA.02
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC DẠNG CẤU TRÚC NỀN ĐẤT YẾU VÙNG VEN BIỂN BẮC TRUNG BỘ LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NỀN PHÙ HỢP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Bùi Trường Sơn<btson>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Nguyễn Minh Hiền,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
22 Cấp Bộ - B2020-MDA-12
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ HỌC MÔI TRƯỜNG RỖNG CÓ XÉT ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁ HỦY PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ĐỘ BỀN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH BIỂN
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Bùi Trường Sơn<btson>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
23 Cấp Bộ - B2020-MDA-11
Chế tạo vật liệu quang xúc tác thu hồi được trên cơ sở photphat bạc (Ag3O4) kết hợp vật liệu từ tính
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Đào Việt Thắng<dvthang>,Lê Thị Mai Oanh,Lâm Thị Hằng,Nguyễn Cao Khang,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>,Vũ Thanh Mai
24 Cấp Bộ - B2020-03
Nghiên cứu đề xuất quy trình thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2000, 1:1000 và 1:500 cho địa hình khu vực mỏ lộ thiên tại Việt Nam trên cơ sở ứng dụng UAV giá thành thấp và máy ảnh thông thường
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Phạm Văn Chung<pvchung>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Cao Xuân Cường<cxcuong>
25 Cấp Bộ - B2020-MDA-10
Nghiên cứu và chế tạo vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ dựa trên cấu trúc plasmonic kim loại
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Trần Thị Hà<ttha01>,Bùi Sơn Tùng,Trần Văn Huỳnh
26 Cấp Bộ - B2020-MDA-13
Nghiên cứu ứng xử cơ học của khối đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc cứng khi chịu tác dụng của tải trọng chu kỳ theo phương thẳng đứng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn Hùng<pvhung01>Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Đào Phúc Lâm,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>
27 Cấp Bộ - B2020-MDA-09
Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ đường huyết của loài Địa hoàng (Rehmannia glutinosa Libosch.) ở Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Vũ Kim Thư<vkthu>Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Công Tiến Dũng<ctdung>,Trần Thu Hà,Đỗ Thị Hải<dthai01>,Dương Thị Dung,Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>,Nguyễn Thị Dung
Tải tệp đính kèm
28 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - TKV
Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm Slugtest và Pneumatic slugtest (PST) thay thế phương pháp bơm hút nước thí nghiệm trong các lỗ khoan thăm dò thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 28/05/2021
Đang thực hiện
Vũ Viết QuyếtNguyễn Bách Thảo<nbthao>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>
29 Cấp Cơ sở - T19-41
Nghiên cứu ứng dụng ArcGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
Thời gian thực hiện từ 20/12/2019 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Công<ntcong>Trần Xuân Miễn<txmien>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>,Lê Xuân Lộc
Tải tệp đính kèm
30 Cấp Cơ sở - T19-44
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian thực hiện từ 19/12/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Lê Thị Thu Hà<lttha>Phạm Thị Làn,Lê Văn Cảnh,Phạm Văn Chung,Nguyễn Văn Trung
Tải tệp đính kèm