Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
231 Cấp Cơ sở - T11-24
Nghiên cứu thành lập chương trình xử lý số liệu quan trắc và phân tích biến dạng các công trình kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 17/02/2011 đến 13/12/2011
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
232 Cấp Bộ - ĐT.01.11/ĐMCNKK
Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp công nghệ - kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác hoàn thiện giếng khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng
Thời gian thực hiện từ 01/02/2011 đến 31/12/2013
Quá hạn
Phạm Quang Hiệu<pqhieu>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Vũ Thiết Thạch<vtthach>,Trương Hoài Nam, Nguyễn Khắc Bình, Trần Thế Hùng, Trần Thành Bình
233 Cấp Cơ sở - T11-14
Nghiên cứu công nghệ liên hợp luyện chì - vàng để xử lý tinh quặng vàng - arsenopyrrit sau khâu tuyển nổi của mỏ vàng Trà Năng – Lâm Đồng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2011 đến 30/01/2011
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Lê Việt Hà<lvha>
234 Cấp Bộ - B2012-02-06
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron Hopfield nhằm tăng cường độ phân giải bản đồ lớp phủ
Thời gian thực hiện từ 16/06/2010 đến 12/05/2013
Quá hạn
Nguyễn Quang Minh<nqminh01>Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Hoàng Thị Thủy<htthuy01>
235 Cấp Bộ - B2010-02-90
Ảnh hưởng của quá trình thành đá đối với chất lượng các tầng chứa cát kết tuổi Mioxen và Oligoxen trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng
Thời gian thực hiện từ 01/04/2010 đến 01/01/2017
Quá hạn
Phạm Văn Tuấn<pvtuan>Nguyễn Thị Minh Hồng, Lê Hải An, Nguyễn Kim Long, Trần Văn Nhuận
236 Cấp Cơ sở - N2010-31
Ứng dụng phương pháp thống kê để phân tích biến dạng công trình thủy điện trong điều kiện Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 17/02/2010 đến 16/12/2010
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
237 Cấp Bộ - B2010-02-105TĐ
Nghiên cứu xây dựng bộ phần mềm xử lý và quản trị dữ liệu trắc địa phục vụ khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình.
Thời gian thực hiện từ 17/02/2010 đến 02/12/2015
Quá hạn
Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>
238 Cấp Nhà nước - KHCB 105.04.27.09
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả phương pháp địa chấn phân giải cao trong thăm dò chi tiết địa chất các tầng nông
Thời gian thực hiện từ 01/12/2009 đến 01/02/2013
Quá hạn
Mai Thanh Tân<mttan>Trần Danh Hùng<tdhung01>
239 Cấp Cơ sở - N2009-33
Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực tế của các thiết bị đo đạc hiện đại trong quan trắc chuyển dịch ngang các công trình kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 17/02/2009 đến 16/12/2009
Quá hạn
Lê Đức Tình<ldtinh>
240 Cấp Cơ sở - T11/09
Kỹ thuật mạng nơron trong khai phá dữ liệu và ứng dụng cho bài toán dự báo kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2009 đến 30/12/2009
Quá hạn
Dương Thị Hiền ThanhVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thu Hằng