Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
191 Cấp Cơ sở - 01NB/2000
Nghiên cứu xây dựng bài thí nghiệm xác định tích số hòa tan của PbI2 bằng phương pháp đo thế
Thời gian thực hiện từ 01/01/2000 đến 31/12/2000
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
192 Cấp Cơ sở - 06NB-99
Phương pháp giải một số bài toán Địa kỹ thuật bằng ngôn ngữ lập trình Pascal
Thời gian thực hiện từ 01/01/1999 đến 31/12/1999
Quá hạn
Tô Xuân Vu<txvu>,Hoàng Kim Bảng<hkbang>