Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
191 Cấp Cơ sở - T16-31
Nghiên cứu tính toán tháp thép cao theo phương pháp phi tuyến
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>Lê Tuấn Anh<ltanh>,Nguyễn Xuân Mãn,Đặng Văn Phi<dvphi>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>
192 Cấp Bộ - B2016-MDA-11ĐT
Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2017
Quá hạn
Vũ Văn Trí<vvtri>Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Lê Minh Tá<lmta>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>,Vũ Đình Toàn<vdtoan>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Kim Thị Thu Hương<ktthuong>,Phạm Văn Tuyên
Tải tệp đính kèm
193 Cấp Nhà nước - NĐT.02.GER/15
Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất qui trình chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường tài nguyên đất hiếm mỏ Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 20/12/2015 đến 31/12/2018
Quá hạn
Phan Quang Văn<pqvan>Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Thị Thu Huyền<ntthuyen>,Nguyễn Phương<npphuong>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Trường Giang; Trịnh Đình Huấn; Lê Nguyên Hiệu; Thân Văn Liên; Trần Thế Định; Nguyễn Thuý Lan.
Tải tệp đính kèm
194 Cấp Bộ - RDRP-B076564-03
Energy-saving housing and geothermal system appropriate technology development
Thời gian thực hiện từ 01/03/2015 đến 30/12/2017
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>
Tải tệp đính kèm
195 Cấp Cơ sở - T15-21
Nghiên cứu áp dụng chỉ số thành tích môi trường (EPI) để đánh giá khả năng phát triển bền vững tại khu vực Lào Cai - Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 10/01/2015 đến 15/12/2015
Quá hạn
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
196 Cấp Bộ - TNMT.2015.07.05
Nghiên cứu đề xuât các yêu cầu kỹ thuật trong chỉnh lý BDDC găn liền với giải pháp xây dựng công nghệ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 08/12/2017
Quá hạn
Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Lê Viết NaNguyễn Thị Than Thúy
197 Cấp Cơ sở - T15-22
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính nitơ bằng ure phủ trên vật liệu chất mang đá ong, sử dụng cho xử lý nước bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
198 Cấp Cơ sở - T15-23
Nghiên cứu mối quan hệ thủy địa hóa giữa nước biển và nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen khu vực ven biển tỉnh Thái Bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 01/12/2015
Quá hạn
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>,phạm hoàng anh
199 Cấp Cơ sở - T16-16
Nghiên cứu hoàn thiện các thông số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác than lò chợ dài hạ trần cơ giới hóa vỉa dày dốc thoải vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 16/02/2021
Đang thực hiện
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Nguyễn Phi Hùng<nphung>,nguyễn văn Quang,Lê Quang Phục<lqphuc>,Nguyễn văn Thịnh
200 Cấp Cơ sở - T15 - 18
Nghiên cứu thu hồi bột bismut kim loại sạch 98% từ tinh quặng tuyển nổi mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên bằng quá trình liên hoàn: Hoà tách – ximăng hóa
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 30/12/2015
Quá hạn
Trần Trung Tới<tttoi>Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Phạm Văn Luận<pvluan>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>