Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
11 Cấp Cơ sở - T19-21
Nghiên cứu khu hệ vi sinh vật cộng sinh với cỏ Vetiver trong xử lý đất ô nhiễm dioxin. Áp dụng tại khu vực sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tải tệp đính kèm
12 Cấp Cơ sở - T19-05
Phân tích và thiết kế hàm thất thoát trong học máy
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 08/07/2020
Đang thực hiện
Lê Bích Phượng<lbphuong>pham tuan cuong,nguyen the lam,nguyen thi hang
13 Cấp Cơ sở - T19-08
Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổ chức và điều hành các khâu sản xuất đồng bộ cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 11, Công ty than Dương Huy
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Phi Hùng<nphung>Nguyễn Văn Dũng,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
Tải tệp đính kèm
14 Cấp Cơ sở - T19-15
Nghiên cứu qui trình chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene cho chất bôi trơn dùng trong dung dịch khoan
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Trương Văn Từ<tvtu>Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Bùi Văn Thơm
15 Cấp Bộ - CT.2019.01.05
Nghiên cứu phát triển phần mềm trung tâm giám sát độ ẩm đất, mức độ hạn đất, trượt lở đất trên máy chủ tích hợp công nghệ Web-GIS cho một tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, thí điểm tại tỉnh Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2021
Đang thực hiện
Lê Hồng AnhNguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Nông Thị Oanh<ntoanh>,Đặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>,Nguyễn Quốc Dũng
16 Cấp Cơ sở - T19-04
Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện-từ của vật liệu nano coban ferit (CoFe2O4) pha tạp Ti, Mo, Bi định hướng ứng dụng trong các linh kiện điện tử
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>Đào Việt Thắng<dvthang>,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Đinh Văn Thiên<dvthien>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>
17 Cấp Cơ sở - T19-11
Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực gương đào đường hầm đến độ lún bề mặt đất trong điều kiện địa chất thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Trần Tuấn Minh<ttminh>
18 Cấp Cơ sở - T19-06
Ảnh hưởng của U-hạt véc tơ đến một số quá trình tán xạ năng lượng cao trong mô hình Randall-Sundrum
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hậu<nthau>Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Hồ Quỳnh Anh<hqanh>
19 Cấp Cơ sở - T17
Nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất và tuổi thọ của máy
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Xô<nvxo>Phạm Văn Tiến<pvtien>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm An Cương<pacuong>,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>
20 Cấp Cơ sở - T19-12
Nghiên cứu phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật (ĐKT) cho các dự án giao thông ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 01/05/2020
Đang thực hiện
Phạm Văn Hùng<pvhung01>Bùi Anh Thắng<bathang>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>
Tải tệp đính kèm