Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
181 Cấp Bộ - B2016-MDA-05ĐT
Nghiên cứu điều kiện thành tạo quặng Đồng bồn trũng An Châu, Đông bắc Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2016 đến 01/06/2018
Quá hạn
Lê Thị Thu<ltthu>Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
182 Cấp Nhà nước - 104.01-2015.66
Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học chi bọ chó (Buddleja) họ Bọ chó (Buddlejaceae) ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 12/04/2016 đến 12/04/2019
Quá hạn
Trương Thị Thu HiềnNguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>, Lê Văn Đông,Lê Huyền Trâm, Dương Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thảo, Đỗ Minh Trung,Hoàng Việt Dũng
Tải tệp đính kèm
183 Cấp Cơ sở - T-2016
Đề tài NCKH cấp cơ sở 1
Thời gian thực hiện từ 24/01/2016 đến 23/12/2017
Quá hạn
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>
184 Cấp Cơ sở - T16-28
Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh RADAR lập thể để thành lập mô hình số độ cao ( Digital Elevation Model) trong điều kiện Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 02/01/2016 đến 10/12/2016
Quá hạn
Trần Thanh Hà<ttha>Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
185 Cấp Bộ - B2016-MDA-07ĐT
Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2017
Quá hạn
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Phạm Hữu Giang<phgiang>,Phạm Văn Luận<pvluan>
186 Cấp Cơ sở - T16-32
Hoàn thiện phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Lê Thị Thu Hường<ltthuong>,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
187 Cấp Nhà nước - Hợp đồng hợp tác khoa học số 23/2016/HĐKH-DATP2
Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Cồn Cỏ, tỷ lệ 1:50.000
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 30/12/2016
Quá hạn
Hoàng Văn Long<hvlong>Phan Văn Bình<pvbinh>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>
188 Cấp Cơ sở - T16-27
Xác định biến động đường bờ ở Cửa Đại, sông Thu Bồn, Quảng Nam sử dụng ảnh Landsat đa thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 10/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Phạm Hà Thái<phthai>,Nguyễn Minh Hải<nmhai>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>
189 Cấp Cơ sở - T16-25
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu dự báo nhu cầu sử dụng đất tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Trần Xuân Miễn<txmien>Trần Thùy Dương<ttduong>,Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Nguyễn Thị Dung<ntdung>
190 Cấp Cơ sở - T15-41
Xây dựng hệ thống Website và Tự động hóa các bước trong quy trình quản lý Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất phiên bản tiếng Anh.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thế Bình,Phạm Quang Hiển