Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
181 Cấp Cơ sở - T10/08
Xây dựng thư viện chương trình giải các bài toán tối ưu trong kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2008 đến 30/12/2008
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên
182 Cấp Bộ - B2006
Ứng dụng mô hình số SUTRA đánh giá xâm nhập mặn các tầng chứa nước vùng huyện đảo Cồn Cỏ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2006 đến 31/12/2008
Quá hạn
Phạm Quý NhânNguyễn Bách Thảo<nbthao>
183 Cấp Cơ sở - T17-2006
Ứng dụng bộ cân bằng dùng Neural Network để triệt nhiễu giao thoa kí tự trong hệ thống thông tin số và mô phỏng trên máy tính
Thời gian thực hiện từ 01/01/2006 đến 01/12/2006
Quá hạn
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
184 Cấp Cơ sở - T34-2004
Xác định một số kim loại nặng độc hại trong trầm tích sông Cầu Bốn khu vực khai thác than Cẩm Phả - Quảng Ninh bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2004 đến 31/12/2004
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
185 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - T2511
Thu thập, kiểm chứng các tài liệu đã có, nghiên cứu bổ sung lập bản đồ phân vùng đất yếu Hà Nội phục vụ phát triển bền vững Thủ đô
Thời gian thực hiện từ 04/06/2002 đến 03/06/2004
Quá hạn
Nguyễn Huy Phương<nhphuong>Tô Xuân Vu<txvu>
186 Cấp Bộ - B2001-36-08
Nghiên cứu quá trình phá huỷ thấm của tầng cát aQIV3tb1 phân bố dưới nền đê Hữu Hồng Hà Nội.
Thời gian thực hiện từ 01/04/2001 đến 01/04/2002
Quá hạn
Tô Xuân Vu<txvu>
187 Cấp Cơ sở - 01NB/2000
Nghiên cứu xây dựng bài thí nghiệm xác định tích số hòa tan của PbI2 bằng phương pháp đo thế
Thời gian thực hiện từ 01/01/2000 đến 31/12/2000
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
188 Cấp Cơ sở - 06NB-99
Phương pháp giải một số bài toán Địa kỹ thuật bằng ngôn ngữ lập trình Pascal
Thời gian thực hiện từ 01/01/1999 đến 31/12/1999
Quá hạn
Tô Xuân Vu<txvu>,Hoàng Kim Bảng<hkbang>