Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
171 Cấp Nhà nước - 01/2014/HĐ-ĐTĐX
Công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga trong tình hình mới
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 21/12/2018
Quá hạn
Hoàng Ngọc Hà<hnha>
172 Cấp Bộ - B2014-02-20
Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Khắc Long<nklong>,Hà Quang Mẫn<hqman>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Nguyễn Hải An,Nguyễn Hoàng Đức,Nguyễn Bảo Trung,Lê Xuân Lân<lxlan>
173 Cấp Cơ sở - T14-19
Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất nền và các thông số vật liệu đầu vào để thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu bằng phần mềm Plaxis
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Dương Văn Bình<dvbinh01>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
174 Cấp Cơ sở - T14-29
Nghiên cứu tính chất cơ học của đá vôi C-P hệ tầng Bắc Sơn phân bố ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Bùi Bình<bbbinh>
175 Cấp Cơ sở - ROK1 (In Korea)
Evaluation methods of hydraulic resistance capacity of soil supporting offshore structures such as wind generator and long-span bridge
Thời gian thực hiện từ 01/12/2013 đến 31/12/2017
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Jesung Lim, Vu Ngan
Tải tệp đính kèm
176 Cấp Cơ sở - T13-03
Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp an toàn, bảo mật dữ liệu trong hệ thống phân tán
Thời gian thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013
Quá hạn
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>Hoàng Anh Đức,Phạm Văn Đồng
177 Cấp Nhà nước - KOSEF-2009-0062926
Evaluation of load transfer of earth anchor by using in-tendon FBG sensor
Thời gian thực hiện từ 01/09/2012 đến 31/08/2013
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,GyeongO Kang
Tải tệp đính kèm
178 Cấp Bộ - 02/2012/HĐ-HTQTSP
Phát triển năng lực nghiên cứu, đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2012 đến 30/12/2017
Quá hạn
Lê Văn Hưng<lvhung>Trương xuân luận
179 Cấp Bộ - CTB2012-02-05
Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/01/2015
Quá hạn
Trần Hữu TuyênNguyễn Huy Phương<nhphuong>,Đỗ Minh Đức,Phạm Hữu Sy,Đào Đình Châm,Nguyễn Thái Sơn,Nguyễn Huy Long,Nguyễn Huy Quang,Phan Tự Hướng,Dương Văn Bình<dvbinh01>
180 Cấp Cơ sở - T12-23
Nghiên cứu giao thức định tuyến ospf (open shortest path first) và khả năng ứng dụng trong hệ thống viễn thông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2012 đến 01/12/2012
Quá hạn
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>