Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
161 Cấp Bộ - B2016-MDA-07ĐT
Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2017
Quá hạn
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Phạm Hữu Giang<phgiang>,Phạm Văn Luận<pvluan>
162 Cấp Nhà nước - Hợp đồng hợp tác khoa học số 23/2016/HĐKH-DATP2
Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Cồn Cỏ, tỷ lệ 1:50.000
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 30/12/2016
Quá hạn
Hoàng Văn Long<hvlong>Phan Văn Bình<pvbinh>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>
163 Cấp Cơ sở - T16-31
Nghiên cứu tính toán tháp thép cao theo phương pháp phi tuyến
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>Lê Tuấn Anh<ltanh>,Nguyễn Xuân Mãn,Đặng Văn Phi<dvphi>,Ngô Xuân Hùng<nxhung>
164 Cấp Cơ sở - T15-41
Xây dựng hệ thống Website và Tự động hóa các bước trong quy trình quản lý Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất phiên bản tiếng Anh.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Quá hạn
Lê Thanh HuệVũ Thị Kim Liên,Nguyễn Thế Bình,Phạm Quang Hiển
165 Cấp Nhà nước - NĐT.02.GER/15
Hợp tác nghiên cứu thành phần vật chất, đề xuất qui trình chế biến, định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường tài nguyên đất hiếm mỏ Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 20/12/2015 đến 31/12/2018
Quá hạn
Phan Quang Văn<pqvan>Nguyễn Thị Hòa<nthoa>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Thị Thu Huyền<ntthuyen>,Nguyễn Phương<npphuong>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Trường Giang; Trịnh Đình Huấn; Lê Nguyên Hiệu; Thân Văn Liên; Trần Thế Định; Nguyễn Thuý Lan.
Tải tệp đính kèm
166 Cấp Bộ - RDRP-B076564-03
Energy-saving housing and geothermal system appropriate technology development
Thời gian thực hiện từ 01/03/2015 đến 30/12/2017
Quá hạn
Youngsang KimĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>
Tải tệp đính kèm
167 Cấp Cơ sở - T15-22
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính nitơ bằng ure phủ trên vật liệu chất mang đá ong, sử dụng cho xử lý nước bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
168 Cấp Bộ - TNMT.2015.07.05
Nghiên cứu đề xuât các yêu cầu kỹ thuật trong chỉnh lý BDDC găn liền với giải pháp xây dựng công nghệ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2015 đến 08/12/2017
Quá hạn
Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Lê Viết NaNguyễn Thị Than Thúy
169 Cấp Cơ sở - ROK3(In Korea)
Development of Eco-Energy Remodelling and Disaster Prevention Technology for Climate Disaster Adaption at Coastal and Shore Island
Thời gian thực hiện từ 15/06/2014 đến 28/02/2015
Quá hạn
Youngsang Kim, Jungil LeeĐỗ Mạnh Tấn<dmtan>,Illo Bae
Tải tệp đính kèm
170 Cấp Cơ sở - T14-18
Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát áp suất (MPD) tại mỏ Bạch Hổ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2014 đến 01/12/2014
Quá hạn
Nguyễn Khắc Long<nklong>Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>