Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
141 Cấp Bộ - QCVN/TC193
Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thiên nhiên
Thời gian thực hiện từ 29/05/2017 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Phó Đức SơnVũ Thị Thu Hà, Lê Minh Thắng, Lê Cảnh Hòa, Nguyễn Lệ Tố Nga, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thị Mai Hương, Đỗ Xuân Đồng, Hoàng Hải Thành, Nguyễn Khắc Trí, Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Thành Dũng, Nguyễn Hữu Trung, Đoàn Trần Cương, Trịnh Ngọc Ẩn, Trần Thị Thanh Xuân,Công Ngọc Thắng<cnthang>
Tải tệp đính kèm
142 Cấp Bộ - TCVN/TC193
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 193 “Sản phẩm khí”
Thời gian thực hiện từ 10/05/2017 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Công Ngọc Thắng<cnthang>Vũ Thị Thu Hà, Lê Minh Thắng, Lê Cảnh Hòa, Nguyễn Lệ Tố Nga, Đỗ Hữu Tạo, Đỗ Xuân Đồng, Hoàng Hải Thành, Lê Tất Thắng, Nguyễn Khắc Trí, Nguyễn Tuấn Tú,Trần Thị Thanh Xuân
Tải tệp đính kèm
143 Cấp Nhà nước - HỢP ĐỒNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Số: 02 /2017/HĐKH-DATP5
Báo cáo phân tích, đánh giá các tài liệu, thông tin về đa dạng sinh học biển tại các đảo Cô Tô – Vĩnh Thực, Trường Sa (Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Đảo Nam Yết).
Thời gian thực hiện từ 02/04/2017 đến 30/12/2017
Quá hạn
Hoàng Văn Long<hvlong>Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>
144 Cấp Nhà nước - 104.01-2016.57
Nghiên cứu khả năng hấp thu platin lên chất mang rắn tẩm chất lỏng ion định hướng thu hồi kim loại quí từ xúc tác lọc dầu đã qua sử dụng
Thời gian thực hiện từ 01/04/2017 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Bùi Thị Lệ Thủy<btlthuy> Uông Thị Ngọc Hà,Công Ngọc Thắng<cnthang>,Nguyễn Anh Dũng<nadung01>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Nguyễn Đình Độ<nddo>,Hồ Văn Sơn<hvson>
Tải tệp đính kèm
145 Cấp Nhà nước - 104.01-2016.27
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chi Mussaenda ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/04/2017 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Vũ Kim Thư<vkthu>Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Trương Thu Hiền, Nguyễn Văn Thắng
Tải tệp đính kèm
146 Cấp Bộ - B2017-MT
“Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/03/2017 đến 01/11/2018
Quá hạn
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Trần Thị Kim Hà<ttkha>,Đỗ Thị Hải<dthai>,Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Đỗ Cao Cường<dccuong>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đào Đình Thuần<ddthuan>
Tải tệp đính kèm
147 Cấp Bộ - TNMT.2016.03.03
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ GIÁ TRỊ KINH TẾ MỘT SỐ MỎ ĐA KIM KHU VỰC ĐÔNG BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Thời gian thực hiện từ 10/01/2017 đến 17/12/2018
Quá hạn
Nguyễn Quốc ĐịnhVũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Phương<npphuong>,nguyễn Thị Thu Hằng,Phan Thị Thái<ptthai>,NGuyễn Chí Thực,Phạm Văn Chà,Nguyễn Thị Lợi,Lê Ái Thụ,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Quách Đức Điệp
Tải tệp đính kèm
148 Cấp Cơ sở - T17-19
Nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng lưu huỳnh trong quặng tinh sắt nhà máy tuyển đồng - Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Quá hạn
vũ thị chinhnhữ thị kim dung
149 Cấp Bộ - B2017-MDA-13ĐT
Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực Đông Bắc Bể Sông Hồng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 30/06/2019
Quá hạn
Lê Ngọc ánh<lnanh>Bùi Thị Ngân<btngan>,Phạm Văn Tuấn<pvtuan>,Phan Thiên Hương<pthuong01>,Hoàng Văn Long<hvlong>,Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
150 Cấp Bộ - B2017-MDA-14ĐT
Quy luật vận động kiến tạo hiện đại khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam và ý nghĩa của nó trong dự báo và phòng tránh tai biến địa chất.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2017 đến 01/12/2018
Quá hạn
Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Vũ Anh Đạo<vadao>