Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
121 Cấp Bộ - B2018 – MDA - 18ĐT
Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng nguy cơ lũ quét trên cơ sở tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ địa tin học, áp dụng thử nghiệm cho khu vực tỉnh Lào Cai.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 22/12/2019
Quá hạn
Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>Bui Tien Dieu,Nguyen Cam Van,Nguyễn Quang Khánh<nqkhanh>,Ngô Hùng Long<nhlong>,Đỗ Thị Thanh Thủy, Đào Văn Phương, Vũ Văn Bình
122 Cấp Bộ - 09/ĐT-KHCN.PT/2018
Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Ngô Hùng Long<nhlong>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Bùi Tiến Diệu,Nguyễn Thị Cảm Vân,Đào Văn Phương
Tải tệp đính kèm
123 Cấp Cơ sở - CS.03.18
Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/11/2018
Quá hạn
Triệu Quang MinhTrần Thị Lan Hương<ttlhuong>, Nguyễn Thi Phương, Nguyễn Nam Thắng
124 Cấp Bộ - 20.BS.18 /HĐ-KHCN/NSCL
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các quy định kỹ thuật và yêu cầu quản lý an toàn đối với các loại kíp nổ điện
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 31/12/2019
Quá hạn
Trần Quang Hiếu<tqhieu>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Nguyễn Đình An<ndan>
Tải tệp đính kèm
125 Cấp Nhà nước - 220
FIELD-SCALE APPLICATION OF VETIVER GRASS TO MITIGATE DIOXIN CONTAMINATED SOIL AT BIEN HOA AIRBASE
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Ngo Thi Thuy HuongTran Tan Van,Nguyen Quoc Dinh,Paul Truong,Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>, Nguyen Hung Minh, Van-Tuan Tran,Nguyen Dinh Thang, Hai The Pham,Le Thi Tuyet
Tải tệp đính kèm
126 Cấp Bộ - B2018-MDA-03SP
Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/12/2019
Quá hạn
Bùi Xuân Nam<bxnam>Nguyễn Đình An<ndan>,Vũ Đình Hiếu<vdhieu>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Changwoo Lee,Đỗ Ngọc Tước, Nguyễn Văn Đức
Tải tệp đính kèm
127 Cấp Bộ - 101.02-2017.311
Một số chủ đề trong giải tích phức nhiều biến
Thời gian thực hiện từ 20/12/2017 đến 20/12/2019
Quá hạn
Ninh Văn ThuNguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Mai Anh Đức
Tải tệp đính kèm
128 Cấp Bộ - 104.03-2017.41
Nghiên cứu chế tạo và tính chất của TiO2, ZnO biến tính lên quá trình quang khử CO2 tạo thành khí nhiên liệu.
Thời gian thực hiện từ 08/12/2017 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Ngô Thị Hồng LêNguyễn Đình Độ<nddo>,Nguyễn Thu Hà<ntha02>,Vũ Duy Thịnh<vdthinh>,Đỗ Hùng Mạnh
Tải tệp đính kèm
129 Cấp Nhà nước - Nafosted 103.02-2017.67
Nghiên cứu vật liệu biến hóa trên cơ sở tinh thể quang tử
Thời gian thực hiện từ 01/12/2017 đến 30/11/2019
Quá hạn
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Phạm Thị Trang<pttrang>,Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Đặng Hồng Lưu
Tải tệp đính kèm
130 Cấp Nhà nước - Nafosted 103.03-2017.66
Tham gia đề tài Nghiên cứu chế tạo và chức năng hóa vật liệu nano phát quang vùng màu đỏ chứa Eu(III), Er(III) ứng dụng trong nhận dạng sớm tế bào ung thư
Thời gian thực hiện từ 01/12/2017 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Trần Thu HươngLê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Lê Thị Vinh<ltvinh>,Lê Quốc Minh
Tải tệp đính kèm