Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
111 Cấp Nhà nước - KC.09.01/16-20
nghiên cứu cấu trúc địa chất và các điều kiện hình thành khí hydrat ở vùng nước sâu thềm lục địa miền Trung và Đông Nam Bộ Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/02/2018 đến 01/12/2018
Quá hạn
Phan Thiên Hương<pthuong01>Trần Danh Hùng<tdhung01>,Dương Văn Hào<dvhao>,Trần Văn Hữu<tvhuu>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Vũ Hồng Dương<vhduong>
112 Cấp Bộ - TNMT.2018.07.08
Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học để xây dựng mô hình geoid trên vùng biển của Việt Nam; thử nghiệm cho một vùng điển hình.
Thời gian thực hiện từ 01/02/2018 đến 01/07/2020
Đang thực hiện
Phạm Thị HoaNgô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Ngo Thị Mến Thương,Nguyễn Xuân Bắc,Nguyễn Văn Quang,Đinh Xuân Vinh,Nguyễn Xuân Thủy,Nguyễn Thanh Tùng,Nghiêm Quốc Dũng,Phạm Tuyết Minh
113 Cấp Bộ - TNMT.2018.03.14
Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá tiềm năng quặng graphit đới Sông Hồng bằng các phương pháp toán địa chất kết hợp GIS
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/06/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Chí CôngTrần Xuân Trường,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Phan Viết Sơn<pvson>,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Khắc Hoàn Giang, Đỗ Văn Định, Mai La Sơn
Tải tệp đính kèm
114 Cấp Bộ - B2018.MDA.19ĐT
Nghiên cứu lựa chọn kết cấu chống thép linh hoạt hợp lí cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dày và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/12/2019
Quá hạn
Trần Tuấn Minh<ttminh>Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Ngô Doãn Hào<ndhao>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Phạm Thị Yến<ptyen>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
115 Cấp Nhà nước - VT-UD.07/18-20
Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng-an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Trường XuânNguyễn Mai DUng,Trần Thị Hải Vân,Vũ Thị Kim Liên
116 Cấp Bộ - B2018-MDA-20ĐT
Nghiên cứu nguồn gốc, đặc điểm phân bố sa khoáng titan đới bờ Nam Trung Bộ trên cơ sở phân tích tuổi tuyệt đối U-Pb và địa hóa khoáng vt
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>Hoàng Văn Long<hvlong>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Trịnh Thế Lực<ttluc>
117 Cấp Bộ - Hợp đồng số: 091.18. ĐT.BO/HĐKHCN
Nghiên cứu chế tạo thuốc tuyển từ dầu thải để tuyển nổi bùn than chất lượng xấu
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
Quá hạn
Phạm Văn Luận<pvluan>Lê Việt Hà<lvha>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Phạm Hữu Giang<phgiang>,Trần Trung Tới<tttoi>,Trần Văn Được<tvduoc>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>
Tải tệp đính kèm
118 Cấp Bộ - TNMT 2018.07.01
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ, QUY ĐỊNH KỸ THUẬT BAY CHỤP VÀ XỬ LÝ ẢNH TỪ THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI UAV CÓ XÁC ĐỊNH TÂM ẢNH CHÍNH XÁC PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/500, 1/1.000, 1/2.000
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 30/06/2020
Đang thực hiện
TS. Nguyễn Đại ĐồngBùi Ngọc Quý<bnquy>,Phạm Tuyết Minh,Bùi Thị Xuân Hồng,Phạm Xuân Hoàn,Lê Tuấn Anh,Vũ Văn Thái,Trần Văn Dương,Nguyễn Ngọc Tuân,Nguyễn Tuấn Anh
Tải tệp đính kèm
119 Cấp Tỉnh/Doanh nghiệp - BM-17-02/01
Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số giám sát một số sản phẩm (rau, thịt) an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 31/12/2019
Quá hạn
Trần Thị LoanHoàng Thị Chung<htchung>,Nguyễn Võ Kiên, Nguyễn Võ Linh, Nguyễn Trọng Xuân, Nguyễn Quốc Hiếu
Tải tệp đính kèm
120 Cấp Bộ - TNMT.2018.07.02
Nghiên cứu xây dựng quy trình dẫn xuất cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 01/06/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn TuấnNông Thị Oanh<ntoanh>,Đinh Thị Thu,Đỗ Hữu Hùng, Vũ Văn Quỳnh, Hoàng Thanh Sắc, Hoàng Thị Lý, Phạm Tuyết Minh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hoàng Phong