Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
1521 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong bài toán xả lũ của các công trình thủy điện vừa và nhỏ
22/02/2019
Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>Khổng Cao Phong<kcphong>,Nguyễn Thạc Khánh<ntkhanh>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Đỗ Như ý<dny>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Phạm Đức Thiên<pdthien>
1522 Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Nghiên cứu thử nghiệm nổ xung điện trong phòng thí nghiệm.
22/02/2019
Đào Hiếu<dhhieu>Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Nguyễn Thạc Khánh<ntkhanh>,Đỗ Như ý<dny>,Phạm Đức Thiên<pdthien>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>
1523 Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất và tuổi thọ của máy
22/02/2019
Nguyễn Văn Xô<nvxo>Nguyễn Thạc Kh&#225;nh<ntkhanh>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>
1524 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu độ tin cậy của công trình tháp bằng thép
Thời gian thực hiện từ 05/09/2018 đến 14/02/2019
Đỗ Ngọc Tú<dntu>
1525 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Study on the photocatalytic reduction of some metal ions in aqueous using UV-Titanium dioxide system
11/02/2019
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm
1526 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận chuyển khí đồng hành mỏ BRS Algeria.
08/02/2019
Ho&#224;ng Anh Dũng<hadung>
1527 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Rà soát, đánh giá về đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN và QCVN ngành công thương giai đoạn 2018 - 2025
01/02/2019
CT: Đỗ Như ý; UV: Nguyễn Văn Xô
1528 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
ỨNG DỤNG DUNG DỊCH POLYMER CATIONIC TRONG KHOAN DẦU KHÍ
01/02/2019
Nguyễn Trần Tuân<nttuan>
1529 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt
01/02/2019
Đ&#224;o Đ&#236;nh Thuần<ddthuan>
Tải tệp đính kèm
1530 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số ví dụ ứng dụng hàm nhiều biến trong bài toán kinh tế.
Thời gian thực hiện từ 01/07/2018 đến 31/01/2019
Phạm Ngọc Anh<pnanh01>
Tải tệp đính kèm