Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
31 Cấp Nhà nước - 105.99-2018.301
Nghiên cứu sử dụng một số khoáng vật tự nhiên ở Việt Nam để chế tạo vật liệu quang xúc tác ứng dụng trong xử lý môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 01/04/2021
Đang thực hiện
Phạm Xuân Núi<pxnui>Ngô Hà Sơn<nhson>,Đoàn Văn Huấn<dvhuan>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Tô Xuân Bản<txban>
32 Cấp Nhà nước - 105.08-2018.310
Nghiên cứu đánh giá một số tác động môi trường của thi công đường hầm tàu điện ngầm tại các đô thị Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 31/03/2022
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Pham Van Vi,Dang Trong Thang
33 Cấp Bộ - B2019-02
Mô hình hóa khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 26/01/2019 đến 26/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Nguyễn Đình An<ndan>,Khương Thế Hùng<kthung>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Lê Văn Quyển<lvquyen>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Lê Thị Hải<lthai>,Lương Xuân Thưởng
34 Cấp Bộ - ĐTKHCN.064.19
Nghiên cứu tuyển than cám 0,5-8 mm vùng Vàng Danh - Uông Bí trên thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat năng suất 1,0 t/giờ
Thời gian thực hiện từ 15/01/2019 đến 31/12/2019
Quá hạn
Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>,Lê Việt Hà<lvha>
Tải tệp đính kèm
35 Cấp Bộ - B2019-MDA-05
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan đan dày đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Hoàng Anh Dũng<hadung>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thành Trường,Lê Vũ Quân
36 Cấp Bộ - B2019-MĐA-562-18
Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử Thủy-cơ của vật liệu bê tông trong môi trường biển đảo phục vụ công tác dự báo tuổi thọ công trình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Vũ Minh Ngọc,Nguyễn Thị Hằng,Trần Thế Truyền,Đào Phúc Lâm
37 Cấp Bộ - B2019-MĐA-06
Xây dựng phương pháp dự báo độ bền và tuổi thọ của kết cấu bê tông trong môi trường biển bằng mô hình cấu trúc trung bình
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/12/2020
Đang thực hiện
Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Trần Thế Truyền, Đào Phúc Lâm
Tải tệp đính kèm
38 Cấp Cơ sở - T18-23
Nghiên cứu tuyển nổi than bụi lò cao, áp dụng cho Nhà máy gang thép Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Quá hạn
Trần Văn Được<tvduoc>Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>,Trần Trung Tới<tttoi>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>
Tải tệp đính kèm
39 Cấp Nhà nước - CNKK.008/19
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sàng rung cong có năng suất từ 550 t/h ÷ 650 t/h để phân loại than
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Hải LongTrần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>,Nguyễn Huy Thế<nhthe>,Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>,Nguyễn Xuân Bách,Đặng Văn Phối,Đỗ Xuân Vững,Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Phạm An Cương<pacuong>
Tải tệp đính kèm
40 Cấp Cơ sở - T18-37
Nghiên cứu nguồn gốc dầu khí trong đá móng của mỏ Bạch Hổ dựa trên liên kết dầu thô - đá mẹ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
Quá hạn
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>,Lê Ngọc ánh<lnanh>,Phạm Văn Tuấn<pvtuan>
Tải tệp đính kèm