Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
961 International conference "Advances in mining and tunneling", Ha Noi university of mining and geology 23-25 August 2012 International conference "Advances in mining and tunneling", Ha Noi university of mining and geology 23-25 August 2012 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Tuấn Minh<ttminh>Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Viết Định 23/10/2012
962 Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng vận chuyển của đường ống dẫn dầu tại khu vực nam mỏ Rồng Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>Nguyễn Văn Giáp 19/10/2012
963 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường khu vực mỏ sắt Thạch Khê tỉnh Hà Tĩnh Tạp chí công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Lê Văn Cảnh<lvcanh>Trần Thanh Hoài 01/10/2012
964 Le DucVinh, Nguyen Thanh Tuan (2012), Reasearch solution of the possibility of transportion pipeline in south Dragon field. International conference petroleum technology 2012 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>Lê Đức Vinh,Hồ Quốc Hoa 27/09/2012
965 Determination of reasonable powder factor for Vietnam limestone quarries The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Publishing House for Science and Technology. (ISBN 978-604-913-081-6). Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Đình An<ndan>Nhữ Văn Bách<nvbach>,Trần Đình Bão<tdbao>,Nguyen Van Sang,Tran Khac Hung 25/08/2012
966 Experimental and numerical investigations of the Split Hopkinson test on granit rock Proceedings of the 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Đặng Văn Kiên<dvkien> 21/08/2012
967 Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu trúc phức tạp vùng Quảng Ninh Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>Trần Đình Bão<tdbao>,Lê Thị Minh Hạnh<ltmhanh>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Hoàng<nhhoang> 01/08/2012
968 Nghiên cứu phương pháp xác định hệ số chiết quang và ảnh hưởng đối với các kết quả đo độ cao trên vùng mỏ Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Quốc Long<nqlong> 09/07/2012
969 Non-associative finite strain plasticity coupled with anisotropic ductile damage for metal forming

Tải tệp đính kèm

Proceedings of the ASME 2012, 11th Biennial Conference On Engineering Systems Design And Analysis , ESDA 2012. ISBN 978-86-86115-09-6

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>Houssem Badreddine, Khemais Saanouni 03/07/2012
970 So sánh kết quả xử lý số liệu lưới quan trắc dịch động bờ mỏ theo phương án sử dụng 1 tần số và 2 tần số Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Nguyễn Gia Trọng<ngtrong> 01/07/2012