Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
2321 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Tuyển tập Các CT KH ĐH. Mỏ-Địa chất, Tập XVIII/1993, tr. 30-33
Nâng cao năng suất thi công và chất lượng vỏ bê tông liền khối
01/09/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
2322 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Tuyển tập Mỏ-Địa chất, số 19/1993, tr. 41-46
Biến động địa-cơ do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ hầm lò
01/09/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Võ Chí Mỹ
2323 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Tuyển tập Mỏ-Địa chất, số 19/1993
Vấn đề lưu không các công trình ngầm
01/09/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
2324 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
T/C Năng lượng, số 6/1993
Điều chỉnh tính chất của bê tông trong xây dựng ngầm và mỏ
01/06/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
2325 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
T/C Xây dựng, số 4/1993
Xác định áp lực đất đá lên công trình ngầm có kể đến quan hệ giữa vỏ và môi trường
01/04/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
2326 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
T/C Năng lượng, số 3/1993
Sử dụng neo linh hoạt trong xây dựng công trình ngầm
01/03/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
2327 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Thông tin KHKT ĐH. Giao thông, số 2/1993
Một phương pháp lựa chọn vỏ chống cho đường hầm
01/02/1993
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
2328 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Tuyển tập các CT KH Hội nghi Cơ học Toàn quốc ; ngày (3-5)12/1992
Ổn định của đất đá quanh công trình ngầm và lựa chọn vỏ chống
01/12/1992
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
2329 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Công nghiệp mỏ
Sử dụng phần mềm Flac mô phỏng khống chế bùng nền đường lò bằng phương pháp cắt rạch giảm áp
01/03/1014
Đào Viết Đoàn<dvdoan>
Tải tệp đính kèm
2330 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học - kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Vận dụng phương pháp định giá bất động sản vào việc định giá tài nguyên khoáng sản
01/09/0210
Phan Thị Thái<ptthai>